Privremeni smještaj – Odgojni centar

Odgojni centar Kantona Sarajevo osigurava izvršenje privremenog smještaja maloljetnika (mjera umjesto pritvora), oba spola, za vrijeme trajanja krivičnog postupka, a prema odluci nadležnog suda; tokom realizacije ove usluge vrši se prihvat, smještaj i odgojno-edukativni rad sa malololjetnim počiniocima krivičnih djela koji se organizuje u odgojnim grupama i individualnim susretima, u cilju resocijalizacije i korekcije neprihvatljivih stavova, ponašanja i navika maloljetnika. Struktura korisnika prema navedenom su krivično odgovorni maloljetnici od 14 do 18 godina starosti i mlađe punoljetne osobe koje su u trenutku počinjenja krivičnog djela bili maloljetni.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

  • Zakon o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH
  • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom
  • Pravilnik o prijemu, tretmanu i otpustu maloljetnika KJU “Odgojni centar Kantona Sarajevo”

Uslovi za korištenje prava/usluge

  • Odluka sudije/Vijeća za maloljetnike Općinskog suda Sarajevo

Način ostvarivanja prava/usluge

  • Rješenjem Općinskog suda Sarajevo

Visina davanja odnosno cijena usluge 

  • Koriste se resursi ustanove

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

  • Dokumenti potrebni za ostvarivanje ovog prava zbog hitnosti postupanja, izuzev rješenje suda, se naknadno dostavljaju od strane nadležne Službe socijalne zaštite

Rok važenja dokumentacije

  • Trajno

Dodatne napomene

  • Usluga aktivna od 2019. godine

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita