Privremeni smještaj raseljenih lica

Ukoliko nadležna općinska služba, nakon provedenog upravnog postupka donese rješenje o priznatom statusu raseljenog lica sa obimom prava među kojim je i pravo na privremeni smještaj, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obezbjeđuje uslove za ostvarivanje tog prava.

Oblast: Raseljena lica, povratak i repatrijacija

Nosilac aktivnosti

 • Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

Pravni osnov

 • Zakon o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH (Službeni Glasnik BiH, br. 23/99), član 17. i član 18.
 • Zakon o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji BiH i izbjeglicama iz BiH (Službene novine Federacije BiH, br. 15/05), član 11.
 • Zakon o raseljenim osobama–prognanicima i izbjeglicama–povratnicima u Kantonu Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 27/05 – Prečišćeni tekst), član 8., član 9., član 10., član 11., član 12., član 15.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Lica kojima je nadležna općinska služba, nakon provedenog upravnog postupka, donijela Rješenje o priznatom statusu raseljenog lica sa obimom prava među kojim je utvrđeno i pravo na privremeni smještaj

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Raseljena lica ovom Ministarstvu podnose lični zahtjev sa potrebnom dokumentacijom za ostvarivanje navedenog prava i usluga

Raspon naknade

 • Zavisi od eventualno ugovorene cijene mjesečne kirije

Period isplate

 • U skladu sa rokovima definisanim u eventualno potpisanim ugovorima

Interval isplate:

 • U skladu sa rokovima definisanim u eventualno potpisanim ugovorima

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 54 porodice, 163 osobe
 • 2015: 59 porodica, 171 osoba
 • 2016: 60 porodica, 174 osobe
 • 2017: 62 porodice, 173 osobe
 • 2018: 61 porodica, 178 osoba

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • kućna lista
 • LK izdata u općini povratka, na uvid, za sve punoljetne članove domačinstva sa kućne liste
 • rodni listovi na uvid za sve maloljetne članove domaćinstva sa kućne liste
 • kopija rješenja o priznatom statusu raseljenog lica za sve članove domaćinstva sa pravom na privremeni smještaj
 • potvrda o visini mjesečnih primanja za sve članove sa kućne liste
 • uvjerenje od Službe za zapošljavanje za nezaposlene punoljetne osobe sa kućne liste

Rok važenja dokumentacije

 • 6 mjeseci, ne računajući dokumentaciju trajnog karaktera

Dodatne napomene

 • Za privremeni smještaj, u objektima za privremeni smještaj čiji je vlasnik Kanton Sarajevo, se ne plaćaju troškovi istog, izuzev tekućeg održavanja dodijeljenih stambenih prostora. Kada je u pitanju plaćanje podstanarstva, ovo ministarstvo već duži niz godina ne plaća takvu vrstu smještaja jer ima raspoložive kapacitete u objektima za privremeni smještaj. U vrijeme rekonstrukcije objekta kolektivnog centra u Hrasnici ministarstvo će plaćati troškove privremenog podstanarstva svim sadašnjim korisnicima privremenog smještaja u KC Hrasnica, u iznosu do 200,00 KM po porodici
  Budući da je nadležnost Odjeljenja za raseljena lica, povratak i repatrijaciju smještaj raseljenih porodica, u našim smještajnim kapacitetima smješten je i određeni broj porodica u stanju socijalne potrebe.

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Raseljena lica, povratak i repatrijacija