Privremeno zbrinjavanje u Prihvatilištu za skitnice, prosjake i osobe u stanju socijalne potrebe

Gerontološki centar u zasebnom objektu Prihvatilišta za lica u stanju socijalne potrebe, obezbjeđuje prihvat, odnosno privremeno zbrinjavanje punoljetne osobe sa prebivalištem/boravištem na području Kantona Sarajevo ili osobe sa područja Bosne i Hercegovine koja se nađe u stanju socijalne potrebe na području Kantona Sarajevo, za vrijeme dok se u saradnji sa nadležnim centrom za socijalni rad ne utvrdi njeno prebivalište, odnosno posljednje boravište i omogući joj se povratak u mjesto prebivališta/boravišta ili dok se ne obezbijedi primjena odgovarajućeg oblika zaštite.
Prihvat i privremeno zbrinjavanje u Prihvatilište, može da se izvrši na sljedeći način:
1. dovođenjem od strane službenih lica nadležne Policijske uprave uz službenu zabilješku i uz prisustvo dežurnog socijalnog radnika Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo,
2. na osnovu zahtjeva nadležne službe socijalne zaštite ili neke druge institucije, uz obavezno prisustvo dežurnog socijalnog radnika Kantonalnog centra za socijalni rad, pod uslovom da se ne radi o kontraindikaciji za boravak u Prihvatilištu.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine FBiH“ broj: 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16, 40/18), član 12, 17 i 18
 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18), član 67, 89
 • Pravilnik o načinu prijema i otpustu korisnika ulsuga Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ Sarajevo broj 12-783/18 od 04.06.2018. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prijema i otpustu korisnika usluga Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ Sarajevo, broj:12-1678/18 od 28.12.2018. godine

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Korisnici Prihvatilišta mogu biti sljedeće punoljetne osobe:
  – koje se usljed posebnih okolnosti nađu u stanju trenutne socijalne potrebe na području Kantona Sarajevo (poremećeni odnosi u porodici, potreba zbrinjavanja nakon prirodne ili druge nesreće, zbrinjavanje osoba koje su zalutale ili pokradene i koje bez tuđe pomoći ne mogu da se vrate u mjesto prebivališta/boravišta, zbrinjavanje osoba nakon ukazane prve pomoći ili završenog bolničkog tretmana do povratka u porodicu ili mjesto prebivališta/boravišta, te zbrinjavanje u drugim situacijama ako za to postoji potreba), dok se u saradnji sa nadležnim centrom za socijalni rad po čijem zahtjevu je izvršeno zbrinjavanje, ne utvrdi mogućnost vraćanja u vlastitu ili drugu porodicu ili ustanovu ili dok se ne obezbijedi primjena odgovarajućeg oblika socijalne zaštite;
  – koje se zateknu u skitnji, lutanju i prosjačenju na području Kantona Sarajevo i u Prihvatilištu im se obezbjeđuje prihvat, higijenska obrada, kratkotrajni smještaj, ishrana, propraćaj u mjesto prebivališta, odnosno boravišta, i druge potrebne usluge, dok se u saradnji sa nadležnim centrom za socijalni rad prema mjestu gdje su zatečeni u prosjačenju i skitnji, ne utvrdi mogućnost vraćanja u vlastitu ili drugu porodicu ili ustanovu ili dok se ne obezbijedi primjena odgovarajućeg oblika socijalne zaštite

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Ova lica se smještaju isključivo putem JU Kantonalni centar za socijalni rad (Zahtjev) i nadležne Policijske stanice (Službena zabilješka)

Jedinstvena visina davanja odnosno cijena usluge

 • 18,00 KM dnevno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 41.260,30 KM
 • 2015: 62.746,35 KM
 • 2016: 59.973,90 KM
 • 2017: 105.670,45 KM
 • 2018: 97.064,85 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 44 korisnika
 • 2015: 59 korisnika
 • 2016: 78 korisnika
 • 2017: 123 korisnika
 • 2018: 116 korisnika

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

Identitet osobe koja je u Prihvatilište dovedena od strane službenih lica nadležne policijske uprave, utvrđuje se na osnovu službene zabilješke PU i lične karte osobe, ukoliko je posjeduje.
Dokumentaciju potrebnu za zbrinjavanje osobe u Prihvatilište KJU „Gerontološki centar“ po zahtjevu nadležnog centra za socijalni rad, utvrđuje centar za socijalni rad i istu dostavlja uz zahtjev:

 • Ovjerena kopija lične karte
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • CIPS-ova prijavnica prebivališta
 • Uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Nalaz ljekarske komisije

Rok važenja dokumentacije: Do dana revizije

Prilog:

Pravilnik o načinu prijema i otpustu korisnika usluga Kantonalne javne ustanove„Gerontološki centar“ Sarajevo

Dodatne napomene:

 • Pravo na privremeno zbrinjavanje u Prihvatilištu u Gerontološkom centru, ne mogu ostvariti sljedeće osobe:
  a) koje boluju od bolesti zbog kojih se može ugroziti zdravstveno stanje i sigurnost drugih korisnika, čiji bi boravak ometao normalan rad, boravak i život drugih korisnika, jer Gerontološki centar nema odgovarajuće uvjete za pružanje usluge u takvim uslovima:
  osobe oboljele od zaraznih bolesti,
  osobe sa psihičkim oboljenjima, osim demencije u Alzheimerovoj bolesti, vaskularne demencije, demencija u drugim bolestima, demencije ne specifične, te poremećaja ličnosti i ponašanja uzrokovanih bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozga;
  b) osobe sa asocijalnim ponašanjem (sklone kriminalu, alkoholizmu, psihoaktivnim supstancama prostituciji i sl.);
  c) osobe koje su bile korisnici Gerontološkog centra i zbog kršenja Pravila o kućnom redu Gerontološkog centra otpuštene iz ustanove, ukoliko Stručni tim ne odobri ponovni prijem;
  d) strani državljani;
  e) maloljetne osobe;
  f) majke sa djecom do 6 mjeseci starosti.

Socijalna zaštita