Promjena ličnog imena djetetu

Kada jedan ili oba roditelja pokrenu kod nadležnog MUP-a postupak za promjenu ličnog imena djetetu, dužnost organa starateljstva je da nakon provedenog postupka dostavi svoje mišljenje/saglasnost o opravdanosti/neopravdanosti za promjenu ličnog imena djetetu.

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o ličnom imenu Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH br. 7/12), član 13,
 • Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne I Hercegovine br. 02/98, 48/99), član 200

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Dijete
 • Roditelji
 • Zahtjev MUP-a o promjeni ličnog imena
 • Prebivalište na području Kantona Sarajevo za dijete

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Po zahtjevu Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP)
 • Zahtjev roditelja
 • Izjave roditelja i po potrebi djeteta u skladu sa uzrastom djeteta
 • Socijalna anamneza
 • Zaključak Stručnog tima (socijalni radnik, pravnik, psiholog, pedagog)
 • Rješenje ili saglasnost

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih za roditelje
 • Prijava prebivališta
 • Zahtjev MUP-a
 • Zahtjev roditelja
 • Ostala dokumentacija po potrebi

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zaštita porodice s djecom