Refundacija troškova ljekarskog pregleda

Podnosioci zahtjeva za ostvarivanje prava po osnovu oštećenja organizma, ukoliko im je to pravo priznato imaju pravo na refundaciju troškova pregleda iz sredstava Kantonalnog budžeta.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18);

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Rješenje o priznatom pravu po osnovu oštećenja organizma

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Priznanje prava po osnovu oštećenja organizma

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • Iznos pregleda na Intitutu za medicinsko vještačenje (pokretna i nepokretna lica- kućna posjeta)

Period isplate

 • Jednokratno – nakon priznatog prava

Interval isplate: Jednokratno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 119.802,35 KM
 • 2015: 134.653,84 KM
 • 2016: 121.463,30 KM
 • 2017: 97.505,14 KM
 • 2018: 95.099,45 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 1.174 korisnika
 • 2015: 1.310 korisnika
 • 2016: 1.175 korisnika
 • 2017: 929 korisnika
 • 2018: 933 korisnika

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Nalaz i mišljenje Instituta
 • Rješenje o priznatom pravu po osnovu oštećenja organizma
 • Dokaz o izvršenoj uplati medicinskog vještačenja

Rok važenja dokumentacije: Jednokratno

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita