Roditeljsko staranje nakon punoljetstva djeteta

Postupak za produženje roditeljskog staranja djetetu vodi se pred sudom, a organ starateljstva ima obavezu dostaviti svoje mišljenje te ako se roditeljima produži roditeljsko staranje nad djetetom na njih se odnose sve zakonske odredbe kao i za mldb. djecu.

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05, 41/05, 31/14), član 158; član 129-150

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Punoljetna osoba kojoj je oduzeta ili ograničena poslovna sposobna
 • Sudska odluka o oduzetoj ili ograničenoj poslovnoj sposobnosti i produženom roditeljskom staranju
 • Prebivalište na području Kantona Sarajevo za dijete

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Po zahtjevu roditelja radi ostvarivanja prava lica kojem je produženo roditeljsko staranje
 • Organ starateljstva postupa shodno odredbama Porodičnog zakona FBiH o obavezama i odgovornostima roditelja, odnosno o pravima i dužnostima djeteta-lica produženog roditeljskog staranja

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Zahtjev roditelja za uključivanje organa starateljstva
 • Sudska odluka
 • Rodni list
 • Prijava prebivališta
 • Ostala dokumentacija po potrebi

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Mišljenja i procedure