Saniranje poremećenih porodičnih odnosa

Organ starateljstva na molbu/zahtjev člana porodice u kojoj je došlo do narušenih i poremećenih porodičnih odnosa, nastoji sanirati poremećene porodične odnose kroz savjetodavni rad, upućivanjem u Porodično savjetovalište, materijalnom pomoći isl.

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05, 41/05, 31/14); član 5

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Djeca
 • Bračni partneri/vanbračni partneri
 • Ostali srodnici
 • Prebivalište ili boravište na području Kantona Sarajevo

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Pokretanje postupka po zahtjevu stranke, po obavijesti drugih ustanova
 • Pokretanje postupka po službenoj dužnosti
 • Stručno-savjetodavni rad saniranja poremećenih odnosa i stručna opservacija
 • Upućivanje u savjetovalište ili druge nadležne ustanove

Ukupan godišnji broj korisnika usluge

 • 2014: 387 korisnika
 • 2015: 275  korisnika
 • 2016: 208 korisnika
 • 2017: 282 korisnika
 • 2018: 335 korisnika

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Zahtjev
 • Prijava prebivališta ili boravišta na području Kantona Sarajevo
 • Izvod iz matične knjige vjenčanih
 • Izvod iz matične knjige rođenih za dijete
 • Ostala dokumentacija po potrebi

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Mišljenja i procedure