Savjetovanje i stručna pomoć

– Savjetovanje i psihosocijalna pomoć osobama koje su se obratile ustanovi, a imaju problem ovisnosti u porodici;
– Savjetovanje, stručna pomoć i motivacija pacijenata Zavoda za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo za ulazak u tretman JU „Terapijska zajednica Kampus-Kantona Sarajevo“;
– On-line savjetovanje i call centar;
– Savjetovanje korisnika i građanstva o problemima ovisnosti

Jednom mjesečno se organizuje grupni oblik rada sa hospitaliziranim pacijentima u Zavodu za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo sa ciljem motivacije i pripreme za ulazak u JU „Terapijska zajednica Kampus-Kantona Sarajevo“.
Organizuje se savjetodavni rad i motivacija oblik rada sa hospitaliziranim pacijentima u Zavodu za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo- Crni Vrh, Dani otvorenih vrata, sa ciljem ulaska u tretman u JU „Terapijska zajednica Kampus-Kantona Sarajevo“.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, i 28/18); član 98.
 • Odluke o osnivanju JU “Terapijske zajednice- Kampus Kantona Sarajevo“ i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU “Terapijske zajednice- Kampus Kantona Sarajevo“
 • Statut JU “Terapijske zajednice- Kampus Kantona Sarajevo“
 • Šifra djelatnosti J.U. Kampus određena je prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 47/10). 88.99. Ostale djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja, d.n.“

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Da je osoba ovisna o psihoaktivnim supstancama, odnosno da član porodice ima problem ovisnostiOsobe koje imaju problem ovisnosti i koje primaju usluge JU „Terapijske zajednice- Kampus Kantona Sarajevo, moraju biti državljani Bosne i Hercegovine, odnosno moraju imati prebivalište najmanje godinu dana u Kantonu Sarajevo

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Osoba koja ima problem ovisnosti ili član porodice obraća se JU „Terapijskoj zajednici- Kampus Kantona Sarajevo. Nakon urađenog inicijalnog i motivacionog razgovora, procjene stanja budućeg korisnika, osoba potpisuje Ugovor o savjetovanju.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • Koriste se samo ljudski resursi Kampusa

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 100-120 korisnika
 • 2015: 100-120 korisnika
 • 2016:100-120 korisnika
 • 2017: 100-120 korisnika
 • 2018: 100-120 korisnika

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Uvjerenje o državljanstvu BiH
 • Ovjerena kopija lične karte
 • CIPS-ova prijava boravka
 • Izjava staratelja ukoliko je osoba-korisnik maloljetna
 • Medicinska dokumentacija (nalaz psihijatra)

Rok važenja dokumentacije: Jednokratno

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita