Smještaj djeteta bez saglasnosti roditelja drugoj osobi ili ustanovi

Organ starateljstva smješta dijete u drugu porodicu ili ustanovu bez saglasnosti roditelja na period od dva mjeseca onda kada su grubo zanemarena prava i obaveze djece u njegovoj biološkoj porodici.
Ukoliko po isteku navedenog perioda, biološka porodica nije stvorila uslove za povratak djeteta, poduzimaju se odgovaruće mjere prema roditeljima, djetetu se imenuje staratelj i produžava smještaj.

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05, 41/05, 31/14), član 147
 • Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine br. 02/98, 48/99), član 200
 • Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata I zaštite porodice sa djecom (Službene novine FBiH br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 I 40/18), član 41-45
 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (Službene novine KS br. 38/14 – prečišćeni tekst, 38/16, 44/17, 28/18), član 56-58

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Dijete bez adekvatne roditeljske brige
 • Roditelji
 • Roditelji nisu dali saglasnost za zbrinjavanje djeteta
 • Prebivalište na području Kantona Sarajevo za dijete

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Po službenoj dužnosti ili na zahtjev roditelja
 • Stručno-savjetodavni rad i stručna opservacija
 • Socijalna anamneza
 • Mišljenje psihologa
 • Mišljenje pedagoga
 • Izjave roditelja i po potrebi djeteta u skladu sa uzrastom djeteta
 • Stručna procjena najboljeg oblika zaštite djeteta (hraniteljska porodica ili ustanova)
 • Nakon proteka roka od dva mjesca, stručna procjena i poduzimanje daljih aktivnosti zaštite djeteta (starateljstvo) i eventulani postupci protiv roditelja zbog zanemarivanja roditeljskih obaveza i dužnosti prema djetetu
 • Saradnja sa policijskim upravama, tužilaštvom, sudom, zdravstvenim i obrazovnim ustanovama
 • Zaključak Stručnog tima
 • Rješenje

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Prijava prebivališta
 • Službena dokumentacija posrednog ili neposrednog uvida o zanemarivanju djeteta
 • Socijalna anamneza
 • Mišljenje psihologa
 • Mišljenje pedagoga
 • Medicinska dokumentacija
 • Ostala dokumentacija po potrebi

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Mišljenja i procedure