Smještaj djeteta u porodicu budućih usvojitelja – adaptacioni period

U postupku usvojenja, nakon što stručim tim službe socijalne zaštite odabere porodicu budućih usvojitelja, dijete bez roditeljskog staranja tj. potencijalni usvojenik se smještaj u odabranu porodicu na period od šest mjeseci.

Razlog smještaja djeteta na adaptacioni peorid jeste taj kako bi se utvrdilo da li se dijete adaptiralo u novoj porodici kao i da li je se porodica adaptirala na dijete, a što prati organ starateljstva čestim posjetama porodici budućih usvojilaca sa ciljem zasnivanja usvojenja koje će biti u interesu djeteta, a sve po prethodno sačinjenom planu praćenja.

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05, 41/05, 31/14); član 110
 • Uputstvo o metodama utvrđivanja podobnosti djeteta i osobe koja želi usvojiti dijete i načinu izrade mišljenja o podobnosti za usvojenje (Službene novine Federacije BiH 17/06)
 • Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne I Hercegovine br. 02/98, 48/99 , član 200

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Dijete podobno za usvojenje
 • Podobni potencijalni usvojitelji
 • Prebivalište na području Kantona Sarajevo za dijete

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Po službenoj dužnosti smještaj djeteta u porodicu budućih usvojitelja radi provedbe adaptacionog perioda u trajanju od šest mjeseci
 • Stručno-savjetodavni rad, stručna opsrevacija, osobni nadzor organa starateljstva tokom trajanja adaptacionog perioda
 • Socijalna anamneza
 • Mišljenje psihologa
 • Mišljenje pedagoga
 • Zaključak stručnog tima
 • Rješenje

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Za dijete
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Izvod iz matične knjige rođenih bioloških roditelja
 • Izvod iz matične knjige Umrlih za roditelje, ukoliko su umrli
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Socijalna anamneza
 • Pristanak roditelja, staratelja, staratelja za posebna slučaj
 • Ljekarsko uvjerenje
 • Mišljenje psihologa i pedagoga za usvojenje
 • Rješenja o stavljanju djeteta pod starateljsvo i imenovanju staratelja
 • Za buduće usvojitelje
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Izvod iz Matične knjige vjenčanih (za osobe u braku)
 • Sudska odluka za osobe koje su u vanbračnoj zajednici
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Ljekarsko uvjerenje
 • Uvjerenje o nekažnjavanju
 • Uvjerenje da nije pod istragom
 • Uvjerenje da nije oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost
 • Uvjerenje da nije oduzeto odnosno ogranično roditeljsko staranje
 • Dokumenti o ličnoj imovini I prihodima
 • Socijalna anamneza
 • Mišeljenje psihologa
 • Mišljenje pedagoga

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Mišljenja i procedure