Smještaj u Gerontološki centar – Privatni ugovori potpisani sa fizičkim licima

U okviru institucionalnog oblika zaštite, Gerontološki centar, u svojim smještajnim kapacitetima, u Odjelu smještaja, obezbjeđuje potpuno zbrinjavanje i organizovanu, sveobuhvatnu brigu o starim osobama, koje zahtijevaju pojačanu brigu i njegu i za koje je smještaj neophodan, kao jedini način rješavanja i zadovoljavanja njihovih osnovnih životnih potreba. Osoba može ostvariti smještaj u Gerontološkom centru na osnovu podnesenog zahtjeva za smještaj i ugovora o smještaju zaključenog sa Gerontološkim centrom, ako ispunjava uvjete propisane Pravilnikom o načinu prijema i otpustu korisnika usluga Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine FBiH“ broj: 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16, 40/18), član 12, 16 , 19, 41 i 45
  Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18), član 7 i 89,
  Pravilnik o načinu prijema i otpustu korisnika usluga Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ Sarajevo broj 12-783/18 od 04.06.2018. godine i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu prijema i otpustu korisnika usluga Kantonalne javne ustanove „Gerontološki centar“ Sarajevo, broj:12-1678/18 od 28.12.2018. godine

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Korisnik usluga Gerontološkog centra može biti punoljetna osoba, državljanin Bosne i Hercegovine, sa prebivalištem na području Kantona Sarajevo najmanje godinu dana, s tim da Gerontološki centar može na smještaj primiti i osobe sa prebivalištem na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a najviše do zakonom utvrđenog procenta svog smještajnog kapaciteta. Prijem osobe radi korištenja usluga smještaja vrši se na osnovu njenog vlastitog pristanka, odnosno pristanka njenog staratelja ukoliko ga ima.

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Status korisnika usluga smještaja u Gerontološkom centru može steći punoljetna osoba, na osnovu ličnog zahtjeva osobe, zahtjeva člana njegove uže porodice ili zakonskog staratelja ukoliko ga ima ili druge fizičke osobe ukoliko osoba nema članova uže porodice ili isti borave izvan Bosne i Hercegovine i isti ovlaste drugu fizičku osobu da u njihovo ime podnese zahtjev i zaključi ugovor o korištenju usluga. Zahtjev za smještaj se podnosi u pisanom obliku, na propisanom obrascu, koji osim ličnih podataka osobe koja će koristiti uslugu, sadrži i podatke o podnosiocu zahtjeva, podatke o potpisniku/ supotpisniku ugovora o smještaju, te vrsti usluge. Kompletiran zahtjev sa potrebnom dokumentacijom, neposredno se predaje šefu Službe za socijalni rad ili socijalnom radniku Gerontološkog centra. Zahtjev obavezno potpisuju osobe koje će biti potpisnik i supotpisnik ugovora i na taj način prihvataju obavezu plaćanja ili nadoplaćivanja troškova (cijene) usluge (naručilac usluge-obveznik plaćanja).

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • Za nezavisne/pokretne korisnike – 407,00 KM mjesečno,
  Za zavisne/nepokretne korisnike – 627,00 KM mjesečno,
  Jednokrevetna soba – 700,00 KM mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 2.086.812,93 KM
 • 2015: 1.844.580,26 KM
 • 2016: 1.042.130,36 KM
 • 2017: 992.613,58 KM
 • 2018: 1.900.921,42 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 294 korisnika
 • 2015: 236 korisnika
 • 2016: 123 korisnika
 • 2017: 146 korisnika
 • 2018: 161 korisnik

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • UVJERENJE O DRŽAVLJANSTVU, ne starije od 6 mjeseci – ovjerena kopija
 • IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH , ne stariji od 6 mjeseci – ovjerena kopija
 • LIČNA KARTA – ovjerena kopija (na uvid)
 • POTVRDA O PRIJAVI PREBIVALIŠTA (CIPS), ne starija od 30 dana – ili ovjerena kopija
 • ZDRAVSTVENA KNJIŽICA – ovjerena kopija
 • POSLJEDNJI ČEK OD PENZIJE ( ako je penzioner) – kopija
 • POTVRDA O OTVORENOM TEKUĆEM RAČUNU ZA KORISNIKA USLUGA
  (korisnik ima obavezu da otvori trajni nalog kojim će osigurati prenos sredstava na transakcijski račun KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo u svrhu plaćanja usluga, najkasnije sedam dana od dana prijema)
 • RJEŠENJE O STARATELJSTVU (ako se radi o osobi pod starateljstvom) – ovjerena kopija
 • POTVRDA LJEKARA DA NE BOLUJE OD ZARAZNIH BOLESTI, NITI PSIHIČKOG OBOLJENJA, ne starija od 30 dana – ovjerena kopija
 • POTVRDA ZA PORODICE ŠEHIDA/POG. BORACA ILI RVI ILI CŽR
 • ZDRAVSTVENA DOKUMENTACIJA – nalazi ljekara, kao dokaz zdravstvenog stanja, ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva.

Rok važenja dokumentacije: 6 mjeseci

Dodatne napomene:

Ovaj dokument sadrži podatke o Uslugama smještaja putem privatnih ugovora potpisanih sa fizičkim licima I ne obuhvata informacije I podatke o licima smještenim u KJU “Gerontološki centar” putem JU Kantonalni centar za socijalni rad.
Također, pravo na smještaj u Gerontološkom centru, ne mogu ostvariti sljedeće osobe:
a) koje boluju od bolesti zbog kojih se može ugroziti zdravstveno stanje i sigurnost drugih korisnika, čiji bi boravak ometao normalan rad, boravak i život drugih korisnika, jer Gerontološki centar nema odgovarajuće uvjete za pružanje usluge u takvim uslovima:
– osobe oboljele od zaraznih bolesti,
– osobe sa psihičkim oboljenjima, osim demencije u Alzheimerovoj bolesti, vaskularne demencije, demencija u drugim bolestima, demencije ne specifične, te poremećaja ličnosti i ponašanja uzrokovanih bolešću, oštećenjem i disfunkcijom mozga;
b) osobe sa asocijalnim ponašanjem (sklone kriminalu, alkoholizmu, psihoaktivnim supstancama prostituciji i sl.);
c) osobe koje su bile korisnici Gerontološkog centra i zbog kršenja Pravila o kućnom redu Gerontološkog centra otpuštene iz ustanove, ukoliko Stručni tim ne odobri ponovni prijem;
d) strani državljani;
e) maloljetne osobe;
f) majke sa djecom do 6 mjeseci starosti

Prilog:

Zahtjev za smještaj
Pravilnik o načinu prijema i otpustu korisnika usluga Kantonalne javne ustanove„Gerontološki centar“ Sarajevo
Pravilnik o načinu prijema i otpustu korisnika usluga Kantonalne javne ustanove„Gerontološki centar“ Sarajevo – Izmjene i dopune

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, u Kantonalnoj javnoj ustanovi „Gerontološki centar”, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita