Smještaj u hraniteljsku porodicu – Tradicionalno

Ostvarivanje prava na smještaj u hraniteljsku porodicu djece/odraslih osoba ima za cilj da djeci/odraslim osobama obezbijedi zadovoljavanje socijalnih i drugih potreba u drugoj porodici ukoliko te potrebe ne mogu ostvariti u biološkoj porodici.

Dijete i mlađe punoljetno lice do završetka redovnog školovanja i najduže godinu dana nakon završetka redovnog školovanja ako se ne može zaposliti, a najduže do 26. godine (koje ne odstupa po psihofizičkom razvoju od djeteta istog uzrasta), dijete ometeno porodičnim prilikama I samohrani roditelj sa djetetom od jedne godine dana kojem je potreban privremeni smještaj ostvaruju pravo na tradicionalni smještaj u hraniteljsku porodicu.

Oblast: Socijalna zaštita

Kategorija: Tradicionalno

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 19/17)
 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); čl. 45 do 48..
 • Odluka o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u prethodnoj godini – Odluku svake kalendarske godine donosi Vlada Kantona Sarajevo.
 • Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – Instrukciju svake kalendarske godine donosi ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Uslovi su propisani u čl. 17., 18. i 19. Zakon o hraniteljstvu u FBiH
  Uslovi za hranitelja:
  – Državljanstvo BiH, (izuzetak strani državljanin sa stalnim boravkom u FBiH ako stručni tim Centra procijeni da je to u najboljem interesu hranjenika, uz saglasnost Federalnog ministarstva rada i socijalne politike)
  – Punoljetstvo
  – Prebivalište u FBiH
  – Poslovna sposobnost
  – Zdravstvena sposobnost
  – Najmanje SSS (izuzetak niži stepen obrazovanja ako stručni tim Centra procijeni da je to u najboljem interesu hranjenika)
  – Svi članovi hraniteljske porodice ne smiju imati neizmirene poreske obaveze
  – Kompetencije za zaštitu, čuvanje, njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba prema stručnoj procjeni Centra
  – Imati stambene i materijalne uvjete za obavljanje hraniteljstva (propis federalnog Ministra rada i socijalne politike)
  – Mjesečni prihodi u posljednja tri mjeseca za izdržavanje po članu domaćinstva hraniteljske porodice u iznosu od najmanje 15% prosječne isplaćene neto plaće u Federaciji BiH, prema podacima… (hranitelj-samac 50% istog iznosa, prihodi se ne odnose na srodničke hraniteljske porodice, po stručnoj procjeni Centra)
  Smetnje za ostvarivanje prava na hraniteljstvo:
  – Poremećenost porodičnih odnosa u hraniteljskoj porodici
  – Izrečena mjera porodično-pravne zaštite u pogledu ličnih prava djeteta hranitelju ili članu porodice
  – Zaključen Ugovor o doživotnom izdržavanju sa hranjenikom hranitelja ili člana porodice
  – Društveno neprihvatljivo ponašanje hranitelja ili člana porodice
  – Bolest hranitelja ili člana hraniteljske porodice uslijed kojebi moglo biti ugroženo zdravlje ili drugi interesi hranjenika
  – Ako se vodi krivični postupak protiv hranitelja ili člana hraniteljske porodice ili ako mu je izrečena kazna zatvora pravomoćnom sudskom presudom, novčana kazna ili uslovna osuda za krivično djelo K.Z. Federacije BiH ili K.Z. BiH, ili je izrečena neka od zaštitnih mjera prema učiniocu nasilja u porodici (Centar po službenoj dužnosti prikuplja ove dokaze)
  – Ukoliko hranitelj ima više od dvoje djece mlađe od 15 godina, izuzev ako se radi o srodničkoj hraniteljskoj porodici
  Dobna razlika između hranitelja i hranjenika:
  – Ne može biti manja od 25 i veća od 50 godina života (izuzetno: procjena Stručnog tima u najboljem interesu djeteta)
  – Hranitelj ne može biti osoba mlađa od 25 i starija od 65 godina života (izuzev kod srodničkog hraniteljstva ili ako je to u najboljem interesu hranjenika)”

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Svako lice koje želi biti hranitelj podnosi prijavu na obrascu, propisanom od strane Federalnog ministra rada i socijalne politike. Obrazac je dostupan u JU „Kantonalni centar za socijalni rad“ – Službama socijalne zaštite i Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike,
 • Vrši se stručna procjena podobnosti za obavljanje hraniteljstva,
 • Edukacija hranitelja i bračnog/vanbračnog partnera,
 • Donošenje rješenja o ispunjavanju uslova, odnosno podobnosti za obavljanje hraniteljstva,
 • Saglasnost ministarstva u pogledu naknade za rad hranitelja i naknade za izdržavanje hranjenika,
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa kojim nije ostvario pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.
 • Hranjenik se smješta u hraniteljsku porodicu.

Jedinstvena visina davanja odnosno cijena usluge

 • Mjesečna naknada hranitelju po jednom hranjeniku iznosi 172,00 KM, a naknada za izdržavanje hranjenika 304,00 KM, što ukupno iznosi 476,00 KM;
 • Mjesečna naknada hranitelju za dvoje djece iznosi 379,80 KM, a naknada za izdržavanje hranjenika 608,00 KM, što ukupno iznosi 987,80 KM;
 • Mjesečna naknada hranitelja za troje djece iznosi 566,00 KM, a naknada za Izdržavanje hranjenika 912,00 KM, što ukupno iznosi 1.478,00 KM.

Period isplate

 • Sve dok traje smještaj u hraniteljsku porodicu

Interval isplate

 • Mjesečno

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Uz zahtjev na propisanom obrascu prilaže se sljedeća dokumentacija za sve članove domaćinstva/porodice hranitelja:
 • Ovjerena kopija lične karte
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • CIPS-ova prijavnica prebivališta
 • Kućna lista
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti (Općinski sud u Sarajevu)
 • Uvjerenje da nije oduzeto, odnosno ograničeno roditeljsko staranje (Općinski sud u Sarajevu)
 • Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti
 • Dokaz o završenoj srednjoj školi –SSS
 • Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama
 • Dokazi o materijalnim prihodima porodice (ostvareni prihodi u posljednja tri mjeseca)
 • Dokaz o stambenom statusu (posjedovni list, ZK izvadak, ugovor o podstanarstvu isl.)
 • Izjava da nemaju zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju sa hranjenikom
 • Služba socijalne zaštite po službenoj dužnosti pribavlja :
 • Dokaz da se protiv hranitelja ili drugog člana hraniteljske porodice ne vodi krivični postupak, odnosno da je hranitelju ili drugom članu hraniteljske porodice pravomoćnom sudskom presudom izrečena kazna zatvora, novčana kazna ili određena uslovna osuda za krivično djelo propisanom Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine ili Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, ili im je izrečena neka od zaštitnih mjera nasilja u
 • Porodici, koje su propisane Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici u Federaciji Bosne o Hercegovine
 • Dokaz da u porodici nisu poremećeni porodični odnosi (MUP, uvid u evidenciju i dokumentaciju Službe socijalne zaštite, socioanamnestička obrada, izlazak na teren na adresu radi vršenja uvida u stambene i porodične prilike, kao i snimanje ostalih pokazatelja da nisu poremećeni porodični odnosi)
 • Dokazi da hranitelju i članovima porodice nije izrečena mjera – porodično pravne zaštite u pogledu ličnih prava djeteta (uvid u dokumentaciju Službe socijalne zaštite)
 • Dokazi da hranitelj i članovi porodice ne ispoljavaju društveno neprihvatljivo ponašanje u smislu važećeg zakona iz oblasti socijalne zaštite.
 • Ostale dokaze će Služba socijalne zaštite pribaviti po službenoj dužnosti u skladu sa obavezom iz čl. 134. stav (3) i 135. stav (2) Zakona o upravnom postupku, kao i druge dokaze po ocjeni voditelja postupka neophodne za utvrđivanje ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava.

Rok važenja dokumentacije: Sve dok traje smještaj u hraniteljsku porodicu

Dodatne napomene:

 • Tradicionalno hraniteljstvo može biti srodničko ili nesrodničko
 • Naknada za rad hranitelja i naknada za izdržavanje hranjenika zavisi od prihoda i imovine hranjenika i prihoda lica koja su obavezna da ih izdržavaju, kao i fizičkih i pravnih lica koja su preuzela obavezu izdržavanja

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 02.12.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita