Smještaj u ustanovu socijalne zaštite

Ostvarivanje prava na smještaj u ustanove socijalne zaštite djece/odraslih osoba ima za cilj da djeci/odraslim osobama obezbijediti zadovoljavanje socijalnih i drugih potreba, ukoliko te potrebe ne mogu ostvariti u biološkoj ili drugoj porodici.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18); čl. 41.- 45.
 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); čl. 56. – 58.
 • Odluka o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u prethodnoj godini – Odluka svake kalendarske godine donosi Vlada Kantona Sarajevo.
 • Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – Instrukciju svake kalendarske godine donosi ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.
 • Pravilnik o učešću u troškovima smještaja korisnika smještenih u ustanove socijalne zaštite i srodnika obaveznih na izdržavanje („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 22/13, 34/14 I 8/15).

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Da podnosilac zahtjeva ima državljanstvo BiH,
 • Da ima prebivalište u Kantonu Sarajevo najmanje 1 godinu,
 • Zaključak Stručnog tima Službe socijalne zaštite ili izvršna odluka suda ili organa starateljstva ili nalaz i mišljenje odgovarajuće zdravstvene ustanove
 • Psihofizičke osobine korisnika

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev se podnosi Službi socijalne zaštite općine u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište.
 • Potreba za smještaj se utvrđuje na način da se vodi upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na smještaj u odgovarajuću ustanovu socijalne zaštite.
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa kojim nije ostvario pravo, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Jedinstvena visina davanja odnosno cijena usluge

 • Vlada Kantona Sarajevo svojim zaključkom utvrđuje cijenu smještaja za svaku ustanovu pojedinačno.
 • Troškove smještaja može snositi: Javna ustanova ”Kantonalni centar za socijalni rad” u potpunosti ili djelimično, kada u troškovima učestvuju srodnici obavezni na izdržavanje ili srodnik lično iz svojih prihoda i imovine, što u svakom konkretnom slučaju procjenuje Stručni tim Službe.

Period isplate

 • Do dana revizije

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 6.954.660,00 KM
 • 2015: 7.247.820,00 KM
 • 2016: 8.137.800,00 KM
 • 2017: 8.154.744.00 KM
 • 2018: 7.969.428,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika

 • 2014: 832 korisnika prosječno mjesečno
 • 2015: 864 korisnika prosječno mjesečno
 • 2016: 1.006 korisnika prosječno mjesečno
 • 2017: 994 korisnika prosječno mjesečno
 • 2018: 946 korisnika prosječno mjesečno

Interval isplate

 • Mjesečno

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Ovjerena kopija lične karte
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • CIPS-ova prijavnica prebivališta
 • Uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva
 • Kućna lista
 • Dokazi o prihodima korisnika i lica obaveznih na izdržavanje
 • Za djecu do 18. godina Izvod iz matične knjige rođenih
 • Nalaz ljekara da osoba ne boluje od zaraznih bolesti,
 • Medicinska dokumentacija
 • Dokazi o vlasništvu ili posjedu nekretnine
 • Ostale dokaze će Služba socijalne zaštite pribaviti po službenoj dužnosti u skladu sa obavezom iz čl. 134. stav (3) i 135. stav (2) Zakona o upravnom postupku, kao i druge dokaze po ocjeni voditelja postupka neophodne za utvrđivanje ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava.

Rok važenja dokumentacije: Dokumentacija važi do dana provjere

Dodatne napomene:

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita