Socijalna integracija i podrška korisnicima (vanrezidencijalni tretman)

Integracija korisnika u društvo podrazumijeva pomoć korisnicima koji su prošli kroz tretman u terapijskoj zajednici da uz promjene koje su napravili u procesu odvikavanja od psihoaktivnih supstanci i naučene vještine rade na uklapanju u društvo preuzimajući odgovornosti za svoje ponašanje i postupke, prihvatajući zdrave norme života.
Usluge podrške korisniku u procesu integracije u društvo uz podršku porodici za prihvatanje svoga člana nakon tretmana.
Usluga davanja pomoći porodici i korisniku nakon završetka tretmana (doškolovanje, prekvalifikacija, traženje posla, pisanje CV-a, konkurentnost na tržištu rada i dr.)

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, i 28/18); član 98.
 • Odluke o osnivanju JU “Terapijske zajednice- Kampus Kantona Sarajevo“ i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU “Terapijske zajednice- Kampus Kantona Sarajevo“
 • Statut JU “Terapijske zajednice- Kampus Kantona Sarajevo“
 • Šifra djelatnosti J.U. Kampus određena je prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 47/10). 88.99. Ostale djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja, d.n.“
 • Postupkom priznavanja prava na smještaj, JU“ Centra za socijalni rad“ Kantona Sarajevo donosi Rješenje o smještaju u JU „Terapijska zajednica- Kampus Kantona Sarajevo

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Da je osoba ovisna o psihoaktivnim supstancama, odnosno da član porodice ima problem ovisnosti
 • Osobe koje imaju problem ovisnosti i koje primaju usluge JU „Terapijske zajednice – Kampus Kantona Sarajevo, moraju biti državljani Bosne i Hercegovine, odnosno moraju imati prebivalište najmanje godinu dana u Kantonu Sarajevo

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Osoba koja ima problem ovisnosti koja je završila tretman u JU „Terapijskoj zajednici- Kampus Kantona Sarajevo na osnovu procjen stručnog tima nastavlja sa vanrezidencijalnim tretmanom na dobrovoljnoj osnovi.
 • Osoba potpisuje Ugovor o psihosocijalnoj podršci i reintegraciji korisnika usluga
 • Korisnik usluga koja je završila rezidencijani dio tretmana nastavlja tretman u skladu sa Programom podrške i reintegracije (doškolvanje, prekvalifikacije, traženje posla, odnosi sa porodicom i dr.)

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • Koriste se samo ljudski resursi Kampusa

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Uvjerenje o državljanstvu BiH
 • Ovjerena kopija lične karte
 • CIPS-ova prijava boravka
 • Izvod iz MKR
 • Potvrda o kretanju
 • Izjava ovjerena u opštini
 • Izjava staratelja ukoliko je osoba-korisnik maloljetna
 • Potvrda iz katastra o posjedovanju imovine
 • Potvrda iz Zavoda za zapošljavanje
 • Potvrda iz porezne uprave
 • Dokaz o korištenju prava na stalnu novčanu pomoć (RVI, civilna žrtva rata, tuđa njega, šehidska porodica)
 • Kućna lista iz mjesene zajednice i opštine kojoj lice pripada
 • Dokazi o prihodima za sve članove porodice koji su obavezni na izdržavanje,
 • Medicinska dokumentacija (nalaz psihijatra i nalaz-markeri na HIV i hepatitis

Rok važenja dokumentacije: Jednokratno

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita