Stalna novčana pomoć

Ostvarivanje prava na materijalnu pomoć licima nesposobnim za rad, bez sredstava za život i srodnika koji su po zakonu obavezni na izdržavanje.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18); čl. 21. do 25..
 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); čl. 18 do 26..
 • Odluka o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u prethodnoj godini – Odluka svake kalendarske godine donosi Vlada Kantona Sarajevo.
 • Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – Instrukciju svake kalendarske godine donosi ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Da podnosilac zahtjeva ima državljanstvo BiH,
 • Da ima prebivalište u Kantonu Sarajevo najmanje 1 godinu,
 • Da mu je utvrđena nesposobnost za rad i privređivanje od strane nadležne ljekarske komisije ili spriječenost u ostvarivanju prava na rad,
 • Da nema dovoljno prihoda za izdržavanje,
 • Da nema članova porodice koji su po zakonu obavezni da ga izdržavaju ili ako ih imaju da ta lica nisu u mogućnosti da izvršavaju obavezu izdržavanja,
 • Da podnosilac zahtjeva niti član domaćinstva nije vlasnik preduzeća ili samostalne radnje ili ima registrovanu dopunsku djelatnost,
 • Da podnosilac zahtjeva niti član domaćinstva nije vlasnik ilii posjednik motornog vozila, osim ako su u pitanju osobe sa invaliditetom koje po propisima iz oblasti carinske i poreske politike mogu uvesti ili na domaćem tržištu kupiti motorno vozilo kao ortopedsko ili drugo pomagalo,
 • Da podnosilac zahtjeva nije vlasnik nekretnine čijom bi se prodajom, davanjem u zakup ili ugovorom o izdržavanju mogla ostvariti sredstva za izdržavanje.

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev se podnosi Službi socijalne zaštite općine u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište.
 • Nesposobnost za rad i privređivanje se utvrđuje na osnovu nalaza, ocjene i mišljenja nadležne ljekarske komisije
 • Provodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć.
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa kojim nije ostvario pravo na stalnu novčanu pomoć, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • Iznos stalne novčane pomoći za jednog člana domaćinstva je 132,00 KM i uvećava se za svakog člana domaćinstva za 13,20 KM. Za korisnike njege i pomoći od strane druge osobe, iznos stalne novčane pomoći od 132,00 KM se uvećava za 37,80 KM.

Period isplate

 • Do dana revizije, a najduže godinu dana

Interval isplate: Mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 1.118.748,00 KM
 • 2015: 1.095.156,00 KM
 • 2016: 1.091.688,00 KM
 • 2017: 1.122.360,00 KM
 • 2018: 1.086.972,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 515 korisnika prosječno mjesečno
 • 2015: 505 korisnika prosječno mjesečno
 • 2016: 496 korisnika prosječno mjesečno
 • 2017: 502 korisnika prosječno mjesečno
 • 2018: 489 korisnika prosječno mjesečno

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Ovjerena kopija lične karte
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • CIPS-ova prijavnica prebivališta
 • Uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva
 • Kućna lista
 • Dokazi o prihodima domaćinstva
 • Za djecu do 18. godina Izvod iz matične knjige rođenih
 • Dokaz o stambenom statusu
 • Dokaz o vlasništvu ili posjedu nekretnine
 • Ostale dokaze će Služba socijalne zaštite pribaviti po službenoj dužnosti u skladu sa obavezom iz čl. 134. stav (3) i 135. stav (2) Zakona o upravnom postupku, kao i druge dokaze po ocjeni voditelja postupka neophodne za utvrđivanje ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava.

Rok važenja dokumentacije: Do dana revizije, a najduže godinu dana.

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 02.12.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita