Starateljstvo nad punoljetnim licima

Nakon što sud oduzme ili ograniči punoljetnoj osobi poslovnu sposobnost, obaveza organa starateljstva je da istu stavi pod starateljstvo, odredi joj staratelja te prati i vodi predmet starateljstva štićenika.
Organ starateljstva je dužan da štiti prava i interese štićenika a staratelj je dužan za svaku važniju radnju imati saglasnost organa starateljstva.

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05, 41/05, 31/14), član 192
 • Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine br. 02/98, 48/99), član 200;
 • Pravilnik o visini iznosa i načinu isplate mjesečne novčane naknade za rad starateljta i lica imenovanog za vršenje dužnosti staratelja u organu starateljstva (Službene novine Federacije BiH 9/18)

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Punoljetno lice oduzete poslovne sposobnosti
 • Podobni staratelj
 • Prebivalište štićenika na području Kantona Sarajevo

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Po službenoj dužnost se vode postupci za stavljanje pod starateljstvo i imenovanje staratelja, na osnovu pravomoćnog rješenja suda o oduzetoj ili ograničenoj poslovnoj sposobnosti štićenika, zbog duševne bolesti, zaostalog duševnog razvoja, prekomjernog uživanja alkohola i opojnih droga, senilnosti ili drugih razloga
 • Stručna opservacija
 • Izjava staratelja i štićenika ukoliko je sposoban istu shvatiti
 • Ukoliko štićenik ima imovinu, organ starateljstva istu popisuje, procjenjuje i predaje staratelju na upravljanje
 • Organ starateljstva vodi poslove zaštite imovine punoljetnog štićenika pod starateljstvom
 • Organa starateljstva jednom godišnje, po potrebi i češće, ocjenjuje i usvaja starateljski izvještaj.
 • Vođenje evidencije i dokumentacije o punoljetnim licima štićenicima pod starateljstvom
 • Zaključak stručnog tima – izbor staratelja
 • Rješenje o starateljstvu

Ukupan godišnji broj korisnika usluge

 • 2014: 818
 • 2015: 806
 • 2016: 821
 • 2017: 84
 • 2018: 154

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Za punoljetno lice, štićenik
  Pravomoćno rješenje suda o oduzetoj ili ograničenoj poslovnoj sposobnosti
  Izvod iz matične knjige rođenih
  Prijava prebivališta
  Uvjerenje o državljanstvu
  Socijalna anamneza
  Izjava bliskih srodnika
 • Za staratelja
  Izvod iz matične knjige rođenih
  Izvod iz Matične knjige vjenčanih (za osobe u braku)
  Sudska odluka za osobe koje su u vanbračnoj zajednici
  Uvjerenje o državljanstvu
  Ljekarsko uvjerenje ili Izvod iz medicinske dokumentacije
  Uvjerenje da nije oduzeta odnosno ograničena poslovna sposobnost
  Uvjerenje da nije oduzeto odnosno ogranično roditeljsko staranje
  Dokaz da štićenik nije sklopio ugovor o doživotnom izdržavanju sa starateljem
  Socijalna anamneza
  Mišljenje psihologa
  Mišljenje pedagoga

Dodatne napomene

 • Bez saglasnosti organa starateljstva ne može se raspolagati imovinom štićenika pod starateljstvom.

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Mišljenja i procedure