Stručna i profesionalna pomoć institucijama, ustanovama i organizacijama

Pružanje konsultantskih i drugih savjetodavnih usluga institucijama i organizacijama koje tretiraju porodicu ili njene članove u cilju poboljšanja usluga u oblasti socijalne i dječije zaštite.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

  • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); član 96.
  • Pravilnik o radu KJU “Porodično savjetovalište”
  • Pravila KJU “Porodično savjetovalište”

Način ostvarivanja usluge

  • Podnošenjem zahtjeva ustanovi

Visina davanja odnosno cijena usluge 

  • Koriste se resursi Ustanove

Ukupan godišnji broj korisnika

  • 2015: 1 – KJU „Dom za djecu bez roditeljskog staranja“ Bjelave: podrška za uposlenike i korisnike – edukacija i supevizija)
  • 2016: 1 – Ustanove u mreži: priprema i realizacija stručne konferencija „Socijalni rad u službi korisnika“)
  • 2017: 1 – Narko-ne: razvoj i profesionalizacija prevencije ovisnosti u BiH)
  • 2018: 1 – Islamska zajednica: priprema i realizacija tematske konferencije „Roditeljstvo – podrška i izazovi“

Rok važenja dokumentacije: Trajno

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita