Stručna procjena podobnosti za obavljanje hraniteljstva

Hraniteljstvo je oblik zaštite malodobnih lica bez roditeljskog staranja kao i punoljetne osobe bez odgovarajućeg roditeljskog staranja na način da se dijete ili punoljetna osoba smješta u odgovaraću hraniteljsku porodicu.
Organ starteljstva vrši procjenu hraniteljske porodice na osnovu prije svega priložene dokumetacije, a nakon toga slijedi stručna obrada hraniteljske porodice od strane organa starateljstva o njihovoj podobnosti za vršenje hraniteljstva.
Ukoliko procjena bude pozitivna i hranitelji budu edukovani, orgn starateljstva donosi rješenje da su ispunili uslove za obavljanje hraniteljstva.

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o hraniteljstvu Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 19/17), član 17,18, 19, 23, 24, 25, 26, 27
 • Zakon o upravnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne I Hercegovine br. 02/98, 48/99), član 200

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Dijete i mlađe punoljetno lice bez odgovarajućeg roditeljskog staranja
 • Dijete čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama
 • Odraslo lice u potrebi za zadovoljavanjem svakodnevnih životnih potreba, vezano uz životnu dob ili zdravstveno stanje
 • Samohrani roditelj sa djetetom do godinu dana starosti, ako nema sredstava za izdržavanje, nema riješeno stambeno pitanje ili su poremećeni porodični odnosi
 • Prebivalište na području Kantona Sarajevo
 • Zainteresovani srodnički i nesrodnički potencijalni hranitelji za podnošenje prijave radi stručne procjene

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Pokretenje postupka po prijavi na propisanom obrascu
 • Dostavljane propisane dokumentacije koju Centar ne može pribaviti po službenoj dužnosti
 • Stručno-savjetodavni rad i stručna opservacija
 • Socijalna anamneza
 • Mišljenje psihologa
 • Mišljenje pedagoga
 • Edukacija potencijalnih hranitelja
 • Zaključak Stručnog tima (socijalni radnik, pravnik, psiholog i pedagog)
 • Donošenje Rješenja
 • Revizija jednom u dvije godine, po potrebi i ranije

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Prijava za obavljanje hraniteljstva
 • Pisana saglasnost članova porodice za obavljanje hraniteljstva
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Rodni list
 • Vjenčani list
 • Presuda Suda o postojanju vanbračne zajednice
 • Prijava prebivališta
 • Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti
 • Ljekarsko uvjerenje i Izvod iz medicinske dokumentacije
 • Dokaz o najmanje završenom srednjoškolskom obrazovanju
 • Poresko uvjerenje
 • Kućna lista
 • Za maloljenje članove porodice Izvod iz Matične knjige rođenih
 • Dokazi o materijalnim prilikama i mjesečnim prihodima (platna lista, Uvjerenje Biz-a, Uvjerenje CŽR-a, PIO)
 • Dokaz o posjedovanju stana ili kuće
 • Uvjerenje da nije oduzeto ili ograničeno roditeljsko staranje
 • Uvjerenje o nekažnjavanju
 • Uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera po Zakonu o zaštitu od nasilja u porodici FBiH
 • Izjava punoljetnih članova da nemaju zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju hranjenika
 • Stručno mišljenje edukatora o izvršenoj edukaciji o hraniteljstvu

Rok važenja dokumentacije

 • Revizija jednom u dvije godine, po potrebi i ranije

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Mišljenja i procedure