Stručno mišljenje – građansko pravni aspekti međunarodne otmice djece

Na traženje suda, organ starateljstva je dužan dostaviti mišljenje i učestvovati u sudskom postupku.

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Konvencija o o građansko pravnim aspektima međunarodne otmice djece
 • Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05, 41/05, 31/14); član 5

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Roditelji, dijete
 • Prebivalište ili boravište na području Kantona Sarajevo
 • Zahtjev Suda za uključivanje organa starateljstva

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Pokretanje postupka po zahtjevu Suda
 • Stručno-savjetodavni rad i stručna opservacija
 • Socijalna anamneza
 • Mišljenje psihologa
 • Mišljenje pedagoga
 • Izjave roditelja, djeteta
 • Zaključak Stručnog tima (socijalni radnik, pravnik, psiholog, pedagog)
 • Donošenje Stručnog mišljenja organa starateljstva i dostavljanje Sudu

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Zahtjev suda uz prateću dokumentaciju
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Socijalna anamneza
 • Mišljenje pedagoga
 • Mišljenje psihologa
 • Ostala dokumentacija po potrebi

Dodatne napomene

 • Prisustvo u sudskim ročištima radi zaštite interesa i prava djeteta

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Mišljenja i procedure