Stručno mišljenje organa starateljstva u sudskom postupku ostvarivanja kontakta djeteta sa srodnicima i drugim osobama

Srodnici djeteta imaju pravo pred nadležnim sudom pokrenuti postupak kojim će se urediti kontakti sa djetetom onda kada srodnici to ne ostvaruju.
Uloga organa starateljstva je da sačini stručno mišljenje da li je u interesu djeteta navedeno kontaktiranje sa srodnicima i dostavi ga sudu.

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05, 41/05, 31/14); član 148

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Roditelji, dijete, srodnici i druge osobe
 • Prebivalište ili boravište na području Kantona Sarajevo
 • Prijedlog za kontaktiranje

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Pokretanje postupka po zahtjevu suda
 • Stručno-savjetodavni rad i stručna opservacija
 • Socijalna anamneza
 • Mišljenje psihologa
 • Mišljenje pedagoga
 • Izjave roditelja, djeteta i srodnika koji su pokrenuli postupak
 • Zaključak Stručnog tima (socijalni radnik, pravnik, psiholog, pedagog)
 • Donošenje Stručnog mišljenja organa starateljstva i dostavljanje Sudu

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Zahtjev suda uz prateću dokumentaciju (prijedlog)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Socijalna anamneza
 • Mišljenje pedagoga
 • Mišljenje psihologa
 • Ostala dokumentacija po potrebi

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Mišljenja i procedure