Stručno mišljenje organa starateljstva u sudskom postupku za davanje dozvole za sklapanje braka maloljetniku

Obaveza organa starateljstva je na traženje suda dostaviti im mišljenje stručnog tima službe o tome da li mldb. lice/lica su sposobni prema procjeni stručnog tima za zasnivanje bračne zajednice.

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05, 41/05, 31/14); član 342

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Roditelji i maloljetnik
 • Prebivalište ili boravište na području Kantona Sarajevo
 • Prijedlog za davanje dozvole za sklapanaje braka maloljetniku

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Pokretanje postupka po zahtjevu Suda
 • Stručno-savjetodavni rad i stručna opservacija
 • Socijalna anamneza
 • Mišljenje psihologa
 • Mišljenje pedagoga
 • Izjave roditelja i maloljetnika
 • Zaključak Stručnog tima (socijalni radnik, pravnik, psiholog, pedagog)
 • Donošenje stručnog mišljenja organa starateljstva i dostavljanje sudu

Ukupan godišnji broj korisnika usluge

 • 2014: 4 korisnika
 • 2015: 3 korisnika
 • 2016: 2 korisnika
 • 2017: 3 korisnika
 • 2018: 3 korisnika

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Zahtjev suda uz prateću dokumentaciju (prijedlog)
 • Rodni list
 • Medicinska dokumentacija-ljekarsko uvjerenje
 • Socijalna anamneza
 • Mišljenje pedagoga
 • Mišljenje psihologa
 • Ostala dokumentacija po potrebi

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Mišljenja i procedure