Stručno mišljenje – uređivanje roditeljskog staranja o djeci rođenoj izvan braka

Navedeni postupak se vodi pred nadležnim sudom, a obaveza organa starateljstva je dati svoje mišljenje o tome sa kim će živjeti dijete, o kontaktima djeteta sa roditeljem sa kojim ne živi kao i o visini izdržavanja roditelja koji ne živi sa djetetom.

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05, 41/05, 31/14); član 281, 282, 283 i 284

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Roditelji i djeca
 • Prebivalište ili boravište na području Kantona Sarajevo
 • Tužbeni zahtjev radi parničnog postupka uređivanja sadržaja roditeljskog staranja

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Pokretanje postupka po zahtjevu Suda
 • Stručno-savjetodavni rad i stručna opservacija
 • Socijalna anamneza
 • Mišljenje psihologa
 • Mišljenje pedagoga
 • Izjave roditelja i djece
 • Upućivanje u savjetovalište ili druge nadležne ustanove
 • Zaključak Stručnog tima (socijalni radnik, pravnik, psiholog, pedagog)
 • Donošenje Stručnog mišljenja i prijedloga organa starateljstva i dostavljanje Sudu

Ukupan godišnji broj korisnika usluge

 • 2014: 32 korisnika
 • 2015: 43 korisnika
 • 2016: 46 korisnika
 • 2017: 79 korisnika
 • 2018: 68 korisnika

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Zahtjev Suda uz prateću dokumentaciju (tužbeni ili sporazumni zahtjev, rodni listovi djece)
 • Dokaz o materijalnim primanjima
 • Medicinska dokumentacija
 • Ostala dokumentacija po potreba

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Mišljenja i procedure