Subvencioniranje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo – 50%

Troškovi boravka djece subvencioniranju se u cilju obezbjeđenja jednakih uvjeta za odgoj, njegu i zbrinjavanje djece predškolskog uzrasta i u skladu sa potrebama čuvanja socijalne sigurnosti porodice sa niskim primanjima.

Oblast: Zaštita porodice s djecom

Nosilac aktivnosti

 • Općina, nadležna općinska služba
 • Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

Pravni osnov

 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); član 170.
 • Uredba o subvencioniranju troškova boravka djece u predškolskim ustanovama na području KS (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 23/02)
 • Odluka Vlade Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 38/15)

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Subvencioniranje troškova boravka djece u 50% iznosu:
 • Djeca bez jednog roditelja kojima je priznato očinstvo ukoliko je drugi u radnom odnosu
 • Djeca zaposlenih roditelja ili čiji je jedan od roditelja zaposlen a drugi redovan student čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi 35% prosječne plaće

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev se podnosi nadležnoj općinskoj službi prema mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva.
 • Vodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na subvencioniranje troškova boravka djece u predškolskim ustanovama
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • 120 KM (poludnevni boravak) – 160 KM (cjelodnevni boravak)

Period isplate

 • Do provjere dokumentacije

Interval isplate: Mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 32.064,00 KM
 • 2015: 31.056,00 KM
 • 2016: 26.676,00 KM
 • 2017: 24.960,00 KM
 • 2018: 21.432,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 37 korisnika prosječno mjesečno
 • 2015: 36 korisnika prosječno mjesečno
 • 2016: 27 korisnika prosječno mjesečno
 • 2017: 26 korisnika prosječno mjesečno
 • 2018: 23 korisnika prosječno mjesečno

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Državljanstvo Bosne i Hercegovine,
 • Kopije ličnih karti za roditelje,
 • CIPS-ova prijavnica o prebivalištu za roditelje,
 • Kućna lista
 • Izvod iz MKR za djecu,
 • Uvjerenje uprave prihoda o vlasništvu preduzeća, samostalne radnje i obavljanju dopunske djelatnosti za sve punoljetne članove domaćinstva,
 • Potvrda o visini ukupnih prihoda u prethodnoj kalendarskoj godini za sve članove (koji su bili u radnom odnosu),
 • Uvjerenje sa biroa za članove domaćinstva da nisu bili u radnom odnosu u prethodnoj godini,
 • Uvjerenje o vlasništvu motornog vozila za sve članove domaćinstva,
 • Ovjerena izjava da ne posjeduje motorno vozilo za sve članove domaćinstva,
 • Izvod iz matične knjige umrlih za jednog ili oba roditelja
 • Uvjerenje o prihodima ostvarenih po osnovu poljoprivredne djelatnosti, imovinskih prava, autorskih prava, privrednih, uslužnih i drugih djelatnosti po osnovu registrovane dopunske djelatnosti
 • Rješenje o invalidnosti djeteta
 • Rješenju o invalidnosti roditelja od najmanje 70%
 • Rješenje o starateljstvu za dijete
 • Rješenje za osobe koje imaju binauralni gubitak sluha od 95-100 % po Fowler-Sabine
 • Potvrda više ili visoke školske ustanove o redovnom studiju za jednog ili oba roditelja
 • Nalaz za psihički oboljela i mentalno retardirana lica
 • Rješenje korisnika stalne novčane pomoći i korisnika za njegu i pomoć od strane drugog lica
 • Presuda o razvodu braka
 • Potvrda da je roditelj sklopio ugovor o korištenju usluga boravka djece u predškolskoj ustanovi za tekuću školsku godinu
 • Ostale dokaze će Služba socijalne zaštite pribaviti po službenoj dužnosti u skladu sa obavezom iz čl. 134. stav (3) i 135. stav (2).

Rok važenja dokumentacije: Dokumentacija važi do dana provjere, a provjera se vrši dva puta godišnje.

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zaštita porodice s djecom