Subvencioniranje troškova grijanja

Domaćinstva u stanju socijalne potrebe koji ispunjavaju propisane uslove imaju pravo na subvenciju troškova grijanja tokom pet mjeseci grijne sezone.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); član 170.
 • Uredba o subvencioniranju troškova grijanja („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 4/05, 7/08, 37/13, 51/14, 8/18 i)
 • Instrukcija o visini mjesečnog novčanog iznosa subvencioniranja troškova grijanja(dva puta godišnje se donosi)

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Da podnosilac zahtjeva ima državljanstvo BiH,
 • Da ima prebivalište u Kantonu Sarajevo najmanje 1 godinu,
 • Da ukupni prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 70,00 KM mjesečno,
 • Za jednočlana domaćinstva penzionera ukupan prihod ne prelazi 165,00 KM mjesečno,
 • Za dvočlana domaćinstva penzionera da ukupan prihod ne prelazi iznos od 220,00 KM mjesečno,
 • Za domaćinstva u kojima su jedan ili više članova korisnici novčane naknade za njegu i pomoć od strane drugog lica ili koja imaju binauralni gubitak sluha od 95% -100% Flowler-Sabine da ukupan prihod ne prelazi iznos od 120,00 KM mjesečno
 • Da je jedan od članova domaćinstva nosilac stanarskog prava na stanu koji koristi domaćinstvo, vlasnik ili vanknjižni vlasnik stambene jedinice koju koristi domaćinstvo, nosilac privremenog rjeenja ili odobrenja za smještaj izdatog od strane nadležnog organa, podstanar koji je zaključio ugovor o podstanarskom odnosu u stambenoj jedinici koju koristi domaćinstvo i koji je ovjeren u poreskoj upravi nadležne općine
 • Da ukupna stambena površina za jednočlana domaćinstva ne prelazi 44 m2, a za višečlana domaćinstva za svakog slijedećeg, člana se ova površina uvećava za 10 m2 stambene površine, izuzev domaćinstva čiji su članovi korisnici stanova za socijalne kategorije u objektima O-9 i O-10 na lokaciji „Otes“
 • Da nisu domaćinstva u kojima je neko od članova vlasik preduzeća, samostalne radnje ili obavlja registrovanu dopunsku djelatnost,
 • Da nisu domaćinstva u kojima neko od članova izdaje u zakup stambene jedinice
 • Da nisu domaćinstva u kojima je jedan od članova vlasnik putničkog ili drugog motornog vozila izuzev lica koja u skladu sa Zakonom o carinskoj politici u BiH mogu ostvariti pravo na oslobađanje carine pri uvozu putničkog ili drugog automobila, kao ortopedskog ili drugog pomagala.
 • Izuzetno ukoliko je jedan od članova domaćinstva osoba sa invaliditetom – paraplegičar/kvadriplegičar 100% ovo pravo se ostvaruje bez obzira na prihod po članu domaćinstva i kvadraturu koju koristi domaćinstvo

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev se podnosi Službi socijalne zaštite općine u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište.
 • Vodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na subvencioniranje troškova grijanja.
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa kojim nije ostvario pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane druge osobe, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • Subvencioniranje troškova grijanja vrši se za pet mjeseci u kalendarskoj godini (januar, februar, mart, novembar i decembar) i trenutno iznosi 100,00 KM mjesečno
 • Mjesečni iznos subvencioniranja je promjenljiv i utvrđuje se u zavisnosti od budžetskih sredstava

Period isplate

 • Dva puta godišnje za mjesece (januar, februar, mart) i (novembar i decembar),

Interval isplate: Dva puta godišnje

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 602.070,00 KM
 • 2015: 539.560,00 KM
 • 2016: 476.070,00 KM
 • 2017: 509.120,00 KM
 • 2018: 475.920,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 1.718 korisnika / 5 mjeseci (januar,februar,mart,novembar,decembar)
 • 2015: 1.514 korisnika / 5 mjeseci (januar,februar,mart,novembar,decembar)
 • 2016: 1.345 korisnika / 5 mjeseci (januar,februar,mart,novembar,decembar)
 • 2017: 1.214 korisnika / 5 mjeseci (januar,februar,mart,novembar,decembar)
 • 2018: 869 korisnika / 5 mjeseci (januar,februar,mart,novembar,decembar)

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Ovjerena kopija lične karte
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • CIPS-ova prijavnica prebivališta za sve članove domaćinstva
 • Uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva
 • Kućna lista
 • Potvrda o prihodima za sve članove domaćinstva,
 • Ukoliko se radi o osobi sa invaliditetom-paraplegičar/kvadriplegičar 100%, dokaz za isto
 • Za djecu do 18. godina Izvod iz matične knjige rođenih
 • Potvrda o redovnom školovanju za djecu stariju od 18 godina,
 • Račun za centralno grijanje ili gas,
 • Fiskalni račun za kupljeno čvrsto gorivo
 • Dokazi o vlasništvu ili vanknjižnom vlasništvu stambene jedinice (zemljišnoknjižni izvadak, katastarski izvadak, darovni ugovor ili ugovor o kupovini stambene jedinice, ovjeren od strane nadležnog suda, građevinska dozvola, potvrda nadležnog organ općine da je podnesen zahtjev za legalizaciju bespravno izgrađene stambene jedinice, zahtjev upućen općinskom sudu u Sarajevu za pokretanje ostavinskog postupka u vezi stambene jedinice, koju koristi neko od zakonskih nasljednika)
 • Ostale dokaze će Služba socijalne zaštite pribaviti po službenoj dužnosti u skladu sa obavezom iz čl. 134. stav (3) i 135. stav (2) Zakona o upravnom postupku, kao i druge dokaze po ocjeni voditelja postupka neophodne za utvrđivanje ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava.

Rok važenja dokumentacije: Dokumentacija važi do dana provjere, a provjera se vrši dva puta godišnje.

Dodatne napomene: Za korisnike grijanja na električnu energiju, plin i centralno grijanje, isplate se vrše davaocu usluga grijanja, a korisnicima koji se griju na drva isplata se vrši na njihov tekući račun
korisnici su dužni dokaze za provjeru dostaviti do 30.06. tekuće godine, a službe će okončati provjeru do 30.08. tekuće godine

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita