Sufinansiranje troškova podstanarstva

Ostvarivanje prava na sufinansiranje podstanarstva ima za cilj korisnicima stalne novčane pomoći, korisnicima dodatka za njegu i pomoć druge osobe I i II grupe i novčane naknade za pomoć i njegu od strane drugog lica – stara i nemoćna lica po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, licima koja imaju binauralni gubitak sluha od 95-100% po FOWER – Sabine, samohrani roditelji, žrtve nasilja i lica preko 18 godina koja su izgubila pravo na smještaj u hraniteljsku porodicu obezbijedi finansijsku podršku u rješavanju problema/pitanja stanovanja. Na taj način se direktno utiče na zadovoljavanje jedne od osnovnih potreba porodice.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); član 170..
 • Zaključak Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-8403-28/12 od 29.03.2012. godine

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Da podnosilac zahtjeva ima državljanstvo BiH,
 • Prebivalište u Kantonu Sarajevo najmanje 1 godinu,
 • Postojanje stanja socijalne potrebe,
 • Da ukupan prihod domaćinstva koji čine prihodi iz člana 9. Zakona o socijalnoj, zaštiti zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom po članu domaćinstva ne prelaze cenzus propisan članom 18. istog zakona (120 KM + 12 KM za svakog slijedećeg člana)
 • Da nemaju riješeno stambeno pitanje na području Bosne i Hercegovine te da isto ne mogu riješiti na drugi način
 • Da nisu zaključila ugovor o doživotnom izdržavanju ili ugovor o poklonu nekretnina srodnicima
 • Da nisu prodali nekretninu
 • Da nemaju punoljetnu djecu koja su dužna da ih izdržavaju po odredbama Porodičnog zakona Federacije BiH
 • Da lice ili neko od članova zajedničkog domaćinstva nije vlasnik nekog od preduzeća, samostalne radnje ili obavlja registrovanu dopunsku djelatnosti
 • Da lice ili neko od članova zajedničkog domaćinstva ne izdaje pod zakup stambene jedinice
 • Da lice ili neko od članova zajedničkog domaćinstva nije vlasnik putničkog ili drugog motornog vozila osim lica koja u skladu sa Zakonom o carinskoj politici BiH mogu ostvariti pravo na oslobađanje carine pri uvozu putničkog ili drugog motornog vozila kao ortopedskog ili drugog pomagala

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev se podnosi Službi socijalne zaštite općine u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište.
 • Sufinansiranje troškova podstanarstva će se obezbjeđivati ukoliko JU “Kantonalni centar za socijalni rad” nakon uvida u cjelokupnu materijalnu, socijalnu i zdravstvenu situaciju da mišljenje o potrebi obezbjeđenja privremenog smještaja koje dostavlja ministarstvu na saglasnost, a po dobivenoj saglasnosti izdaje uvjerenje o sufinansiranju podstanarstva i sa korisnikom zaključuje ugovor o sufinansiranju podstanarstva

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • Isplata sredstava korisnicima se vrši u neto iznosu zavisno od broja članova porodičnog domaćinstva:
  garsonjera (do 2 člana domaćinstva) – 80 KM
  jednosoban- jednoiposoban stan (3 do 4 člana domaćinstva) – 120 KM
  dvosoban i veći stan ( 5 i više članova domaćinstva) – 160 KM

Interval isplate: Mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 55.360,00 KM
 • 2015: 51.040,00 KM
 • 2016: 45.520,00 KM
 • 2017: 34.853,83 KM
 • 2018: 13.023,32 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 42 korisnika prosječno mjesečno
 • 2015: 39 korisnika prosječno mjesečno
 • 2016: 35 korisnika prosječno mjesečno
 • 2017: 27 korisnika prosječno mjesečno
 • 2018: 10 korisnika prosječno mjesečno

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Lična karta na uvid ili ovjerena kopija lične karte
 • CIPS-ova prijavnica prebivališta/boravišta
 • Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine
 • Izvod iz MKR za maloljetne članove domaćinstva
 • Kućna lista
 • Potvrda iz MZ o broju članova domaćinstva
 • Potvrda o visini primanja za sve članove domaćinstva
 • Dokaz o stambenom statusu podnosioca zahtjeva (ZK ured ili općina – Služba za imovinsko – pravne poslove)
 • Dokaz da nije zaključen ugovor o doživotnom izdržavanju
 • Dokaz da se stambena jedinica ne izdaje u podzakup od strane podnosioca zahtjeva i svih članova domaćinstva
 • Dokaz da podnosioc zahtjeva i članova njegovog domaćinstva nisu vlasnici nekretnina
 • da podnosioc zahtjeva i članovi njegovog domaćinstva nisu vlasnici putničkog ili drugog motornog vozila
 • Stručno mišljenje JU “Kantonalni centar za socijalni rad” o potrebi za sufinansiranje troškova podstanarstva
 • Rješenje o ostvarivanju prava iz tačke 1. Zaključka
 • Ugovor o zakupu između korisnika prava i zakupodavca
 • Ostale dokaze će Služba socijalne zaštite pribaviti po službenoj dužnosti u skladu sa obavezom iz čl. 134. stav (3) i 135. stav (2) Zakona o upravnom postupku, kao i druge dokaze po ocjeni voditelja postupka neophodne za utvrđivanje ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava.

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita