Topli obrok u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo

Obezbjeđivanje licima i porodicama u stanju socijalne potrebe jednog toplog obroka dnevno u javnim kuhinjama Kantona Sarajevo, što ima direktnog odraza na zadovoljavanje minimuma egzistencijalnih potreba stanovnika Kantona Sarajeva koji žive u stanju socijalne potrebe.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); član 170.
 • Uredba o priznavanju prava na topli obrok u javnim kuhinjama Katona sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 10/17)

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Da podnosilac zahtjeva ima državljanstvo BiH,
 • Da ima prebivalište u Kantonu Sarajevo najmanje 1 godinu,
 • Da ukupni prihod po članu domaćinstva za jednočlana domaćinstva ne prelazi iznos od 70,00 KM mjesečno,
 • Za višečlana domaćinstva ukupan prihod ne prelazi 80,00 KM mjesečno,
 • Za jednočlana domaćinstva penzionera da ukupan prihod ne prelazi iznos zajamčene penzije po podacima Federalnog zavoda PIO/MIO
 • Za dvočlana domaćinstva penzionera da ukupan prihod ne prelazi iznos zajamčene penzije po podacima Federalnog zavoda PIO/MIO uvećane za 10%
 • Za porodična domaćinstva u kojima su jedan ili više članova lica sa invaliditetom i lica sa trajnim invaliditetom u fizičkom i psihičkom razvoju, a čiji ukupan prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 100,00 KM mjesečno
 • Da ukupna stambena površina za jednočlana domaćinstva ne prelazi 44 m2 , a za višečlana domaćinstva za svakog slijedećeg, člana se ova površina uvećava za 10 m2 stambene površine,
 • Da nisu domaćinstva u kojima je neko od članova vlasnik preduzeća, samostalne radnje ili obavlja registrovanu dopunsku djelatnost,
 • Da nisu domaćinstva u kojima neko od članova izdaje u zakup stambene jedinice, garaže i druge prostore
 • Da nisu domaćinstva u kojima je jedan od članova vlasnik ili posjednik putničkog ili drugog motornog vozila izuzev lica sa invaliditetom koja su pri uvozu putničkog automobila oslobođena plaćanja carine i koji im služi, kao ortopedsko pomagalo
 • Izuzetak: ocjena Stručnog tima službe socijalne zaštite da je ovaj oblik zaštite neophodan za život i zdravlje korisnika,
 • Djeca do 1 godine života ne mogu ostvariti pravo na topli obrok jer obzirom na uzrast i vrstu obroka koji se dijeli u javnim kuhinjama ne mogu biti korisnici prava

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev se podnosi Službi socijalne zaštite općine u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište.
 • Vodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na topli obrok.
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa kojim nije ostvario pravo, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Vrsta davanja 

 • Jedan topli obrok kuhane hrane dnevno po korisniku u skladu sa normativom namirnica pripremljen u javnoj kuhinji Kantona Sarajevo i u dane vikenda, državnih i vjerskih praznika suha hrana u skladu sa normativom namirnica za jedan topli obrok
 • U dane kada se ne priprema topli obrok po korisniku se dijeli suha hrana i vekna hljeba težine 350 gr
 • Periodična alternativna dodjela prehrambenih artikala – u vidu paketa za korisnike u općinama u kojima nema punkta za podjelu toplog obroka i općinama u kojima ima punkt, a korisnici su teritorijalno udaljeni ili nisu u mogućnosti (iz zdravstvenih razloga) da dođu do punkta

Period isplate

 • Do dana provjere, a provjera se vrši jednom godišnje.

Interval isplate: Dnevno/periodično ako se radi o alternativnoj dodjeli prehrambenih artikala

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 2.381.393,78 KM
 • 2015: 1.414.166,72 KM
 • 2016: 1.888.265,41 KM
 • 2017: 1.922.595,87 KM
 • 2018: 1.812.658,94 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 5.079 korisnika prosječno mjesečno
 • 2015: 4.411 korisnika prosječno mjesečno
 • 2016: 4.016 korisnika prosječno mjesečno
 • 2017: 3.782 korisnika prosječno mjesečno
 • 2018: 3.350 korisnika prosječno mjesečno

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Ovjerena kopija lične karte
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • CIPS-ova prijavnica prebivališta za sve članove domaćinstva
 • Uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva
 • Kućna lista
 • potvrda o prihodima za sve članove domaćinstva,
 • Za djecu do 18. godina Izvod iz matične knjige rođenih
 • Dokaz o površini stambene jedinice koju koristi domaćinstvo
 • Ostale dokaze će Služba socijalne zaštite pribaviti po službenoj dužnosti u skladu sa obavezom iz čl. 134. stav (3) i 135. stav (2) Zakona o upravnom postupku, kao i druge dokaze po ocjeni voditelja postupka neophodne za utvrđivanje ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava.

Rok važenja dokumentacije: Dokumentacija važi do dana provjere, a provjera se vrši jednom godišnje.

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštitaSocijalna zaštita