Učestovanje organa starateljstva u postupku izvršenja i osiguranja sudskih odluka

Na poziv suda, predstavnik organa starateljstva je dužan biti prisutan prilikom izvršenja i osiguranja sudskih odluka u kojima se radi o mldb. licima ili punoljetnim licima kojima je neophodan smještaj.

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05, 41/05, 31/14); član 281, 364, 372, 376.st.3

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Roditelji i dijete
 • Prebivalište ili boravište na području Kantona Sarajevo
 • Zahtjev Suda za učestvovanje organa starateljstva u postupku

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Pokretenje postupka po zahtjevu Suda
 • Stručno-savjetodavni rad
 • Prisustvo predstavnika organa starateljstva na izvršenju sudske odluke

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Zahtjev Suda uz prateću dokumentaciju (prijedlog)
 • Sudska odluka o izvršenju
 • Zahtjev suda
 • Izvod iz matične knjige djeteta
 • Ostala dokumentacija po potrebi

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Mišljenja i procedure