Upozorenje na propuste i pružanje pomoći

Organ starateljstva je dužan roditeljima ukazati na propuste u vršenju roditeljskog staranja te im pomoći u prevazilaženju porodičnih problema zbog kojih je došlo do propusta.
Ako se navedeni roditeljski propusti ne otklone, organ starateljstva izdaje pismeno upozorenje roditeljima o njihovim pravima i obavezama prema djeci.

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Porodični zakon Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 35/05, 41/05, 31/14); član 151

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Dijete koje je zanemareno u manjoj ili većoj mjeri
 • Dijete je izloženo nasilju, zlostavljanju, spolnim zloupotrebama
 • Roditelji koji zapostavili roditeljske obaveze i dužnosti prema djetetu
 • Prebivalište na području Kantona Sarajevo za dijete
 • Neposredna saznanja i obavještenja o povredi prava djeteta

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Po službenoj dužnosti nakon neposrednog saznanja ili obavještenja
 • Stručno-savjetodavni rad i stručna opservacija
 • Socijalna anamneza
 • Mišljenje psihologa
 • Mišljenje pedagoga
 • Izjave roditelja i po potrebi djeteta u skladu sa uzrastom djeteta
 • Stručna procjena najboljeg oblika zaštite djeteta (plan pokretanja mjere za roditelja koji zanemaruje roditeljske obaveze i dužnosti prema djetetu)
 • Upućivanje roditelja u odgovarajuće savjetovalište ili ustanove
 • Saradnja sa policijskim upravama, tužilaštvom, sudom, zdravstvenim i obrazovnim ustanovama
 • Zaključak Stručnog tima (socijalni radnik, pravnik, psiholog, pedagog)
 • Upozorenja

Ukupan godišnji broj korisnika usluge

 • 2014: 50 korisnika
 • 2015: 27 korisnika
 • 2016: 25 korisnika
 • 2017: 23 korisnika
 • 2018: 42 korisnika

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Rodni list
 • Prijava prebivališta
 • Službena dokumentacija posrednog ili neposrednog uvida o zanemarivanju djeteta
 • Socijalna anamneza
 • Mišljenje psihologa
 • Mišljenje pedagoga
 • Medicinska dokumentacija
 • Ostala dokumentacija po potrebi
 • Zaključak Stručnog tima
 • Upozorenje

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Mišljenja i procedure