Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba

Naziv ustanove KJU “Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba”
Adresa Nahorevska 195
Broj telefona +387(0))33 210-934
Fax
e-mail
Web www.kjudom.ba

Spisak prava i usluga