Izdvajanja za smještaj u ustanove socijalne zaštite – prema podacima JU “Kantonalni centar za socijalni rad”

PREGLED PO USTANOVAMA

USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE 2014 2015 2016 2017 2018
KOR. IZNOS KOR. IZNOS KOR. IZNOS KOR. IZNOS KOR. IZNOS
1 Gerontološki centar 57 282.740,00 72 518.750,00 199 1.367.910,00 205 1.476.580,00 191 1.402.820,00
2 Dom za socijalno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Sarajevo 144 561.140,00 173 878.150,00 212 1.068.690,00 193 975.440,00 178 894.600,00
3 Zavod za zbrinjavanje mentalno
invalidne djece i omladine Pazarić
100 1.345.550,00 101 1.323.670,00 105 1.387.250,00 107 1.401.570,00 108 1.416.700,00
4 Zavod za zbrinjavanje mentalno
invalidnih osoba Bakovići
61 789.220,00 56 705.460,00 53 674.390,00 52 665.430,00 50 644.650,00
5 Zavod za vaspitanje muške
djece i omladine Sarajevo
5 76.370,00 8 124.370,00 8 108.150,00 9 109.820,00 5 61.130,00
6 Zavod za zbrinjavanje mentalno
invalidnih lica DRIN Fojnica
162 2.169.870,00 152 1.974.430,00 146 1.933.880,00 144 1.886.810,00 139 1.825.320,00
7 Zavod za specijalno obrazovanje
i odgoj djece Mjedenica Sarajevo
19 107.670,00 24 93.610,00 21 86.390,00 18 80.390,00 12 62.710,00
8 Majčino selo Međugorje 2 12.680,00 2 12.720,00 2 12.720,00 2 10.330,00 1 6.360,00
9 Dom porodica Zenica 4 42.290,00 2 13.950,00 1 13.950,00 1 9.960,00 1 9.960,00
10 Centar za slijepu i slabovidnu
djecu Sarajevo
24 67.860,00 20 57.900,00 18 52.390,00 18 52.740,00 18 53.950,00
11 Centar za slušnu i govornu
rehabilitaciju Sarajevo
1 3.680,00 1 3.675,00 1 2.280,00 0 0 0 0
12 Dječiji dom Mostar 5 38.400,00 4 31.660,00 4 31.850,00 5 37.890,00 7 53.750,00
13 Fondacija lokalne demokratije 30 234.000,00 35 279.360,00 28 208.340,00 30 236.190,00 30 248.700,00
14 SOS dječija sela 98 594.300,00 100 600.750,00 100 599.630,00 97 583.560,00 97 581.920,00
15 JZU Specijalna bolnica za hroničnu
psihijatriju Modriča
1 7.820,00 1 8.160,00 1 8.160,00 1 8.160,00 1 8.160,00
16 JU Dom za lica sa invaliditetom
Prijedor
1 9.750,00 1 10.560,00 1 10.560,00 1 10.560,00 1 10.560,00
17 Dom za stara lica Goražde 0 0 0 0 1 6.400,00 1 1.920,00 0 0
18 Dom za djecu bez roditeljskog
staranja Sarajevo
92 378.040,00 93 358.120,00 87 334.450,00 85 324.090,00 81 313.470,00
19 Sveta obitelj Mostar 1 10.950,00 1 12.960,00 1 12.960,00 1 12.960,00 1 12.960,00
20 Naš dom Travnik 1 9.800,00 1 3.360,00 0 0 0 0 0 0
21 Dječije selo mira Turija 16 90.550,00 13 78.350,00 8 44.170,00 7 41.830,00 6 35.790,00
22 Duga novi Travnik 1 7.690,00 1 7.800,00 1 1.600,00 0 0 0 0
23  Međunarodni forum
solidarnosti – EMMAUS
9 113.750,00 10 133.800,00 11 132.080,00 10 129.160,00 9 10.680,00
24 Sumero centar za podršku osobama sa invaliditetom u zajednici 0 0 0 0 0 0 0 0 16 139.370,00
25 Ju terapijska zajednica Kampus 0 0 0 0 12 43.690,00 10 98.530,00 7 100.420,00

Cifre su prikazane u konvertibilnim markama.