Zdravstvena zaštita civilnih žrtava rata

Civilnim žrtvama i članovima porodica civilnih žrtava rata se osigurava pravo na zdravstvenu zaštitu, pod uslovom da ga ne mogu ostvariti po drugom osnovu.

Oblast: Zaštita civilnih žrtava rata

Nosilac aktivnosti

 • Općina, nadležna općinska služba
 • Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

Pravni osnov

 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); čl. 129.
 • Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – Instrukciju svake kalendarske godine donosi ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Status civilne žrtve rata

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu, podnosi se Općini, nadležnoj općinskoj službi općine u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište.
 • Vodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa kojim nije ostvario pravo na zdravstvenu zaštitu, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Jedinstvena cijena davanja

 • 20 KM za podnosioca zahtjeva

Period isplate

 • Revizija po potrebi, najmanje jednom godišnje

Interval isplate: Mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 62.592,00 KM
  2015: 61.692,00 KM
  2016: 58.932,00 KM
  2017: 57.324,00 KM
  2018: 52.008,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 262 korisnika prosječno mjesečno
  2015: 258 korisnika prosječno mjesečno
  2016: 247 korisnika prosječno mjesečno
  2017: 239 korisnika prosječno mjesečno
  2018: 216 korisnika prosječno mjesečno

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Rješenje o priznavanju statusa civilne žrtve rata

Rok važenja dokumentacije

 • Provjera dokumentacije po potrebi, a najmanje jednom godišnje

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zaštita civilnih žrtava rata