Zdravstvena zaštita djece koja ostvaruju pravo na dječiji dodatak

Uz pravo na dodatak na djecu, osigurava se i zdravstvena zaštita te djece, ukoliko to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu.

Oblast: Zaštita porodice s djecom

Nosilac aktivnosti

 • Općina, nadležna općinska služba
 • Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

Pravni osnov

 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); čl. 145.
 • Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – Instrukciju svake kalendarske godine donosi ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Da je dijete ostvarilo pravo na dodatak na djecu,

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se općini, nadležnoj službi po mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva.
 • Vodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa kojim nije ostvareno pravo na zdravstvenu zaštitu, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • 20 KM

Period isplate

 • U toku trajanja prava na dječiji dodatak

Interval isplate: mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 235.932,00 KM
 • 2015: 227.280,00 KM
 • 2016: 215.000,00 KM
 • 2017: 211.760,00 KM
 • 2018: 201.284,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 973 korisnika prosječno mjesečno
 • 2015: 929 korisnika prosječno mjesečno
 • 2016: 878 korisnik prosječno mjesečno
 • 2017: 881 korisnika prosječno mjesečno
 • 2018: 837 korisnika prosječno mjesečno

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Rješenje o priznavanju prava na dodatak na djecu

Rok važenja dokumentacije: Provjera dokumentacije u cilju utvrđivanja postojanja uslova za dalje ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu vrši se jednom godišnje

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zaštita porodice s djecom