Zdravstvena zaštita korisnika smještenih u ustanovu socijalne zaštite

Djeca i odrasli bez porodičnog staranja smješteni u ustanove socijalne zaštite imaju pravo na zdravstvenu zaštitu. Ostvarivanjem prava na smještaj u ustanovu socijalne zaštite ostvaruje se i pravo na zdravstvenu zaštitu ukoliko korisnik isto ne može ostvariti po drugom osnovu.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18); član 20.
 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); čl. 24.
 • Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – Instrukciju svake kalendarske godine donosi ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Da podnosilac zahtjeva ispunjava uslove za ostvarivanje prava na smještaj u ustanovu socijalne zaštite ili da je lice već ostvarilo pravo na smještaj u ustanovu socijalne zaštite, pod uslovom da ne može ostvariti zdravstvenu zaštitu po drugom osnovu.

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev za ostvarivanje prava na smještaj u ustanovu socijalne zaštite podrazumijeva i ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu ukoliko podnosilac zahtjeva navedeno pravo ne može ostvariti po drugom osnovu.
 • Zahtjev za ostvarivanje prava na smještaj u ustanovu socijalne zaštite podnosi se Službi socijalne zaštite općine u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište.
 • Vodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na smještaj u ustanovu socijalne zaštite i zdravstvenu zaštitu.
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa kojim nije ostvario pravo na stalnu novčanu pomoć i zdravstvenu zaštitu, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • 20 KM po korisniku

Period isplate

 • U toku trajanja smještaja u ustanovu socijalne zaštite

Interval isplate: Mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 137.500,00 KM
 • 2015: 119.820,00 KM
 • 2016: 117.160.00 KM
 • 2017: 118.360,00 KM
 • 2018: 109.940,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 573 korisnika prosječno mjesečno
 • 2015: 500 korisnika prosječno mjesečno
 • 2016: 448 korisnika prosječno mjesečno
 • 2017: 493 korisnika prosječno mjesečno
 • 2018: 457 korisnika prosječno mjesečno

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita