Zdravstvena zaštita korisnika stalne novčane pomoći

Korisnicima stalne novčane pomoći se osigurava pravo na zdravstvenu zaštitu, pod uslovom da ga ne mogu ostvariti po drugom osnovu.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18); član 20.
 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); čl. 24.
 • Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – Instrukciju svake kalendarske godine donosi ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • da je podnosilac zahtjeva ostvario pravo na stalnu novčanu pomoć

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev za ostvarivanje prava na stalnu novčanu pomoć podrazumijeva i zahtjev za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i podnosi se Službi socijalne zaštite općine u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište.
 • Vodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa kojim nije ostvario pravo na stalnu novčanu pomoć i zdravstvenu zaštitu, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • 20 KM po korisniku

Period isplate

 • Dok se ispunjavaju uvjeti za stalnu novčanu pomoć

Interval isplate: Mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 469.488,00 KM
 • 2015: 449.112,00 KM
 • 2016: 451.656,00 KM
 • 2017: 455.832,00 KM
 • 2018: 468.396,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 1.960 korisnika prosječno mjesečno
 • 2015: 1.912 korisnika prosječno mjesečno
 • 2016: 1.880 korisnika prosječno mjesečno
 • 2017: 1.898 korisnika prosječno mjesečno
 • 2018: 1.951 korisnika prosječno mjesečno

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita