Zdravštvena zaštita lica u stanju socijalne potrebe

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

 • Općina, nadležna općinska služba
 • Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

Pravni osnov

 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); čl. 147.
 • Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – Instrukciju svake kalendarske godine donosi ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • državljanstvo Bosne i Hercegovine
 • prebivalište najmanje 1 godinu
 • utvrđeno stanje socijalne potrebe,
 • da podnosilac zahtjeva nije ostvario zdravstvenu zaštitu po drugom osnovu,
 • da nije izgubio pravo na zdravstveno osiguranje zbog neredovnog javljanja u Javnu ustanovu „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev za ostvarivanje prava na prava na zdravstvenu zaštitu, podnosi se Općini, nadležnoj općinskoj službi općine u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište.
 • Vodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa kojim nije ostvario pravo na zdravstvenu zaštitu, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • 20 KM

Period isplate

 • Do dana revizije, a najduže godinu dana

Interval isplate: mjesečno

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • državljanstvo Bosne i Hercegovine
 • prebivalište najmanje 1 godinu
 • socijalna anamneza Javne ustanove “Kantonalni centar za socijalni rad“- Službe socijalne zaštite općine prebivališta,
 • dokaz da nema zdravstveno osiguranje po drugom osnovu, koji općinska služba pribavlja po službenoj dužnosti
 • uvjerenje Javne ustanove“Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo da se podnosilac zahtjeva uredno javljao nadležnom birou

Rok važenja dokumentacije: Provjera dokumentacije po potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita