Zdravstvena zaštita osoba sa invaliditetom

Osobama s invaliditetom se osigurava pravo na zdravstvenu zaštitu, pod uslovom da ga ne mogu ostvariti po drugom osnovu.

Oblast: Socijalna zaštita

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); čl. 146. stav 3. i 6.
 • Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – Instrukciju svake kalendarske godine donosi ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Državljanstvo Bosne i Hercegovine
 • Prebivalište najmanje 1 godinu
 • Nalaz, ocjena i mišljenje Javne ustanove Zavod za medicinu rada da postoji invalidnost kod podnosioca zahtjeva,
 • dokaz da nema zdravstveno osiguranje po drugom osnovu

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev za ostvarivanje prava na prava na zdravstvenu zaštitu, podnosi se Službi socijalne zaštite općine u kojoj podnosilac zahtjeva ima prebivalište.
 • Vodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa kojim nije ostvario pravo na zdravstvenu zaštitu, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • 20 KM po korisniku

Period isplate

 • Do dana revizije

Interval isplate: Mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014:
 • 2015:
 • 2016:
 • 2017:
 • 2018:

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014:
 • 2015:
 • 2016:
 • 2017:
 • 2018:

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Socijalna zaštita