Zdravstvena zaštita raseljenih lica i povratnika

Raseljenim licima i povratnicima se osigurava pravo na zdravstvenu zaštitu, pod uslovom da ga ne mogu ostvariti po drugom osnovu.

Oblast: Raseljena lica, povratak i repatrijacija

Nosilac aktivnosti

 • Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

Pravni osnov

 • Zakon o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH (Službeni Glasnik BiH, br. 23/99), član 17. i član 18.
 • Zakon o raseljenim osobama i povratnicima u Federaciji BiH i izbjeglicama iz BiH (Službene novine Federacije BiH, br. 15/05), član 11.
 • Zakon o raseljenim osobama–prognanicima i izbjeglicama–povratnicima u Kantonu Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 27/05 – Prečišćeni tekst), član 8., član 9., član 10., član 11., član 12., član 15.
 • Zakon o pravima lica koja se iz Kantona Sarajevo vračaju u mjesta prijeratnog prebivališta (Službene novine Kantona Sarajevo, br. 18/13), član 6.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Mogu ostvariti raseljena lica i povratnici pod uslovom da status osiguranog lica nisu mogli ostvariti ni po kom drugom osnovu u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Pravo na zdravstvenu zaštitu utvrđuje nadležna općinska služba privremenog boravka raseljenog lica, a ministarstvo vrši plačanje na osnovu zahtjeva nadležnih općinskih službi općina Kantona Sarajevo

Jedinstvena cijena/visina davanja

 • 20 KM

Period isplate

 • Dok imaju status raseljenih lica

Interval isplate: Mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 100.610,00 KM
 • 2015: 91.300,00 KM
 • 2016: 82.230,00 KM
 • 2017: 73.920,00 KM
 • 2018: 65.540,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 419 korisnika prosječno mjesečno
 • 2015: 380 korisnika prosječno mjesečno
 • 2016: 342 korisnika prosječno mjesečno
 • 2017: 308 korisnika prosječno mjesečno
 • 2018: 273 korisnika prosječno mjesečno

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Pravo na zdravstvenu zaštitu utvrđuje nadležna općinska služba privremenog boravka raseljenog lica, a ministarstvo vrši plaćanje na osnovu zahtjeva nadležnih općinskih službi općina Kantona Sarajevo

Rok važenja dokumentacije

 • 6 mjeseci, ne računajući dokumentaciju trajnog karaktera

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Raseljena lica, povratak i repatrijacija