Zdravstvena zaštita starijih od 65 godina

Zdravstvena zaštita osoba starijih od 65 godina života, pod uslovom da nemaju zdravstveno osiguranje po drugom osnovu. Plaćanje neposrednog učešća u troškovima zdravstvene zaštite starije od 65 godina života, vršit će MRSRI KS, pod uslovom da nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu.

Oblast: Zaštita prava djece, porodice i braka

Nosilac aktivnosti

 • Općina, nadležna općinska služba
 • Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo

Pravni osnov

 • Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 38/14 – Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18); čl. 146. st. 1. ,2., i 5.
 • Instrukcija o iznosima novčanih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – Instrukciju svake kalendarske godine donosi ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Uslovi za korištenje prava/usluge

 • Da je podnosilac zahtjeva državljanin Bosne i Hercegovine
 • Da podnosilac zahtjeva ima prebivalište najmanje 1 godinu dana u Kantonu Sarajevo,
 • Godine života,
 • Da nije osiguran po drugom osnovu

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se općini, nadležnoj službi po mjestu prebivališta podnosioca zahtjeva.
 • Vodi se upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu.
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje prvostepenog organa kojim nije ostvario pravo na zdravstvenu zaštitu, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu.

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • 20 KM

Period isplate

 • Do dana revizije

Interval isplate: mjesečno

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 332.640,00 KM
 • 2015: 338.400,00 KM
 • 2016: 333.840,00 KM
 • 2017: 337.200,00 KM
 • 2018: 348.480,00 KM

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 1.386 prosječno mjesečno
 • 2015: 1.410 prosječno mjesečno
 • 2016: 1.391 prosječno mjesečno
 • 2017: 1.405 prosječno mjesečno
 • 2018: 1.452 prosječno mjesečno

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • Ovjerena kopija lične karte,
 • CIPS-ova prijavnica,
 • Uvjerenje o kretanju ,
 • Izvod iz MKR ,
 • Dokaz da lice nije zdravstveno osigurano po drugom osnovu pribavlja općinska služba po službenoj dužnosti.

Rok važenja dokumentacije: provjera dokumentacije u cilju utvrđivanja postojanja uslova za dalje ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu vrši se jednom godišnje

Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zaštita porodice s djecom