Zdravstveno osiguranje nezaposlenih osoba

Svim osobama na evidenciji nezaposlenih JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” se uplaćuje zdravsteno osiguranje, ukoliko to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu.

Oblast: Zapošljavanje

Nosilac aktivnosti

Pravni osnov

 • Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (“Službene novine Federacije BiH”, br. 55/00, 41/01, 22/05 i 9/08) -član 28. stav (2) tačka b)
 • Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18) – čl. 19. stav (1) tačka 12., 20. i 21.
 • Odluka o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 29/09 i 20/16) – čl. 7 stav (1) tačka c), 10. stav (1) tačka a)

Uslovi za korištenje prava/usluge

Osiguranici su nezaposlena lica koja su prijavljena zavodu za zapošljavanje ako su:

 • se prijavila u roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, obavljanja djelatnosti ili nakon prestanka primanja naknade plaća na koju imaju pravo prema ovom zakonu ili prema propisima donesenim na osnovu zakona
 • se prijavila u roku od 30 dana nakon otpuštanja iz ustanove za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija, iz zdravstvene ili druge spacijalizirane ustanove, ako je bila primijenjena mjera sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja u zdravstvenoj ustanovi ili obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana;
 • na stručnom osposobljavanju ili prekvalifikaciji koje organizira zavod za zapošljavanje;
 • se prijavila u roku od 30 dana, po povratku iz inozemstva i ako su prije odlaska u inozemstvo bila zdravstveno osigurana;
 • se prijavila u roku od 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj su završila redovna školovanja, odnosno od dana položenog ispita ako su prije toga izgubila pravo na zdravstvenu zaštitu;
 • djeca koja su navršila 15 godina života, odnosno stariji maloljetnici do 18 godina života, a nisu završili osnovno školovanje ili se po završetku osnovnog školovanja nisu zaposlili, ako su se prijavili zavodu za zapošljavanje;
 • lica starija od 18 godina koja su prema propisima o školovanju izgubila status učenika, odnosno redovnog studenta ili su prekinula redovno školovanje, zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju od jedne godine od dana prekida školovanja ako su se prijavila Zavodu za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prekida školovanja i ako pravo na zdravstvenu zaštitu  ne mogu ostvariti po drugom osnovu;
 • Supružnik je zdravstveno osiguran kao:
 • supružnik umrlog osiguranika, koji nakon smrti supružnika nije stakao pravo na porodičnu penziju jer nije navršio određene godine života, ako je u vrijeme smrti supružnika bio stariji od 40 godina (žena) odnosno 55 godina (muškarac). Supružnik mlađi od 40, odnosno 55 godina, ukoliko propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju nije drugačije regulirano, produžava korištenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja dok je prijavljen zavodu za zapošljavanje, ako se istom prijavi u roku od 90 dana nakon smrti supružnika
 • razvedeni supružnik koji je sudskom odlukom stekao pravo na izdržavanje, ako je u vrijeme razvoda bio stariji od 45 godina (žena) odnosno 60 godina (muškarac). Supružnik koji je u vrijeme razvoda bio mlađi od 45 godina, odnosno 60 godina prodružava korištenje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, ako je potpuno i trajno nesposoban za rad saglasno propisima o penzijskom i invalidskom osiguranjuOsiguranici su nezaposlena lica koja su prijavljena zavodu za zapošljavanje ako su:
 • se prijavila u roku od 30 dana nakon prestanka radnog odnosa, obavljanja djelatnosti ili nakon prestanka primanja naknade plaća na koju imaju pravo prema ovom zakonu ili prema propisima donesenim na osnovu zakona
 • se prijavila u roku od 30 dana nakon otpuštanja iz ustanove za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija, iz zdravstvene ili druge spacijalizirane ustanove, ako je bila primijenjena mjera sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja u zdravstvenoj ustanovi ili obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana
 • na stručnom osposobljavanju ili prekvalifikaciji koje organizira zavod za zapošljavanje
 • se prijavila u roku od 30 dana, po povratku iz inozemstva i ako su prije odlaska u inozemstvo bila zdravstveno osigurana
 • se prijavila u roku od 90 dana nakon završetka školske godine u kojoj su završila redovna školovanja, odnosno od dana položenog ispita ako su prije toga izgubila pravo na zdravstvenu zaštitu
 • djeca koja su navršila 15 godina života, odnosno stariji maloljetnici do 18 godina života, a nisu završili osnovno školovanje ili se po završetku osnovnog školovanja nisu zaposlili, ako su se prijavili zavodu za zapošljavanje
 • lica starija od 18 godina koja su prema propisima o školovanju izgubila status učenika, odnosno redovnog studenta ili su prekinula redovno školovanje, zadržavaju pravo na zdravstvenu zaštitu u trajanju od jedne godine od dana prekida školovanja ako su se prijavila Zavodu za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prekida školovanja i ako pravo na zdravstvenu zaštitu  ne mogu ostvariti po drugom osnovu
 • Supružnik je zdravstveno osiguran kao:
 • razvedeni supružnik mlađi od 45 godina (žena) odnosno60 godina (muškarac), kojem su sudskom odlukom povjerena djeca na izdržavanje i odgajanje, dok je prijavljen zavodu za zapošljavanje, ako se istom prijavi u roku od 90 dana nakon razvoda braka i dok djeca imaju pravo na izdržavanje.

Način ostvarivanja prava/usluge

 • Pravo na zdravstveno osiguranje osoba, koja ispunjava zakonom propisane uslove, ostvaruje u Birou, prema mjestu prebivališta nezaposlene osobe
 • Ukuliko nezaposlena osoba ne ostvari pravo na zdravstveno osiguranje u Birou, može se zahtjevom obratiti Odjeljenju materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba
 • Odjeljenju materijalne i socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba vodi upravni postupak u kojem se utvrđuje ispunjavanje uslova za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje
 • Podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe na rješenje drugostepenom organu- Federalnom zavodu za zapošljavanje, kao i pokretanje upravnog spora pred Kantonalnim sudom u Sarajevu

Visina davanja odnosno cijena usluge 

 • Paušalni iznos od 6,00 KM po nosiocu osiguranja koji je prijavljen kod Službe za zapošljavanje i 3,00 KM po osiguranom licu kao članu uže porodice nosioca osiguranja. Ove troškove snosi Javna ustanova “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” Sarajevo.

Visina davanja / cijena usluge zbirno

 • 2014: 4.680.512,99
 • 2015: 4.821.803,77
 • 2016: 4.703.147,99
 • 2017: 4.563.087,00
 • 2018: 4.298.655,00

Ukupan godišnji broj korisnika usluge / prava

 • 2014: 53.302 korisnika
 • 2015: 55.237 korisnika
 • 2016: 52.865 korisnika
 • 2017: 50.929 korisnika
 • 2018: 48.183 korisnika

Dokumenti potrebni za ostvarivanje prava / usluge

 • U zavisnosti od osnova po kojem se osoba prijavljuje na evidenciju nezaposlenih osoba, potrebna dokumenta mogu biti:
  • Dokaz o prestanku radnog odnosa (odluka- rješenje, ili obrazac JS 3 100), odnosno dokaz o prestanku obavljanja djelatnosti (rješenje suda, ili općinskog organa);
  • Dokaz o otpuštanju iz ustanove za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija, iz zdravstvene ili druge spacijalizirane ustanove, ako je bila primijenjena mjera sigurnosti obaveznog psihijatrijskog liječenja u zdravstvenoj ustanovi ili obaveznog liječenja alkoholičara i narkomana;
  • Dokaz o povratku iz inozemstva (pasoš, ili drugi dokumenti);
  • Dokaz o završetku redovnog  školovanja (svjedočanstvo, potvrda, ili uvjerenje visokoškolske ustanove);
  • Dokaz o izgubljenom status učenika, odnosno redovnog studenta ili dokaz o prekidu redovnog školovanja (potvrda obrazovne ustanove o prekidu školovanja).

  Za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje članova porodice – dokaz o srodstvu (izvod iz matične knjige rođenih).

Rok važenja dokumentacije: 5 godina.

Podaci pronađeni na ovoj stranici su ažurirani 15.07.2019. Sadržaj ove stranice je informativnog karaktera, a detaljne informacije o pravima i uslugama možete dobiti u nadležnim službama socijalne zaštite, kao i u Ministarstvu.

Zapošljavanje